نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تحلیلی کنکور سراسری شهرستان ابرکوه

گزارش تحلیلی کنکور سراسری شهرستان ابرکوه"رحمان چاکرالحسینی" معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در مصاحبه با روابط عمومی این مدیریت آمار ها و تحلیل های کنکور 1400 شهرستان ابرکوه را اعلام نمود که به شرح زیر می باشد:

گروه آزمایشی

تعداد داوطلبین سال 99

تعداد داوطلبین سال 1400

تغییرات

درصد تغییر

هنر

167

213

46+

27.5%+

علوم ریاضی و فنی

68

97

29+

42%+

علوم انسانی

264

284

20+

7.5%+

علوم تجربی

391

368

23-

6%-

زبان های خارجی

182

175

7-

4%-