نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه های مدارس اسکان

گروه های مدارس اسکان  • ظرفیت اتاق

تعداد نفرات جهت اقامت در هر اتاق 5 نفر می باشد و به ازای هر نفر اضافی مبلغ تعرفه نفر اضافی به مبلغ کل اتاق اضافه می گردد .