نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه بندی دوره ضمن خدمت سفیران سلامت

گروه بندی دوره ضمن خدمت سفیران سلامتبرنامه و لیست گروه ها

گروه اول  روز پنج شنبه 96/10/21

گروه دوم روز پنج شنبه 96/10/28

گروه سوم روز پنج شنبه 96/11/05

ساعت 8 صبح - شبکه بهداشت - میدان بسیج

 

قابل توجه فرهنگیان محترم با توجه به اینکه بعضی همکاران در شهریورماه 95 دوره ضمن خدمت سفیران سلامت با کد 92101731 به مدت 8 ساعت را گذرانده اند ، به همین منظور از لیست ثبت نام حذف شده و گروه بندی جدید جهت شرکت در کلاس به شرح ذیل می باشد .

گروه اول روز پنج شنبه 96/10/28  ساعت 8 صبح  شبکه بهداشت میدان بسیج

 

ردیف کد پرسنلی نام و نام خانوادگی نام پدر
۱  ۷۳۱۲۸۲۴۳  ابراهیمی اسدآبادی  كاظم  قدرت اله 
2 ۷۳۰۷۰۰۵۲  اكبری  غلامرضا  محمد 
3 ۷۲۹۶۹۹۴۲  اكرمی  خسرو  محمدحسين 
4 ۹۳۹۶۷۶۹۸  اكرمی  سمیه  محمدحسين 
5 ۷۳۱۳۰۱۶۴  اكرمی ابرقوئی  فاطمه  رمضان 
6 ۲۱۷۴۹۶۳۵  جمالی هارونی  نسرین  قدم علي 
7 ۶۱۹۴۶۰۱۹  چناری  زهرا  روح اله 
8 ۷۲۹۷۰۰۷۵  حسینی  سیده هما  سيدعباس 
9 ۹۳۹۹۱۰۷۰  حسینی مهرآبادی  سیدهاشم  سيدمحمد 
10 ۱۲۷۹۲۱۴۵  حكمت نیا  امیر حسین   اكبر 
11 ۹۴۰۱۸۰۰۰  خان زاده مهرآبادی  محبوبه  اصغر 
12 ۷۲۹۱۲۳۵۲  رحمانی مدوئیه  حجت  مرتضي 
13 ۲۵۴۱۵۷۰۱  رشیدی  علی  حسن 
14 ۹۳۹۹۱۰۱۸  رفعت پناه  اصغر  مراد 
15 ۷۳۱۲۰۵۶۱  زارع زاده ابركوهی  طیبه  سيد جعفر 
16 ۶۲۲۴۱۰۳۵  زینلی  ابراهیم  عبدالعلي 
17 ۷۲۶۵۶۴۵۷  سلیمانی  مهری  سيدسليمان 
18 ۷۳۰۱۴۶۸۶  شفیعی رئیس آبادی  علی اصغر  محمدعلي 
19 ۱۰۵۹۳۴۶۳  عابدی شمس آبادی  محمد حسن  عباسقلي 
20 ۷۲۹۶۲۱۵۳  عبیری  عبدالحمید  محمد 
21 ۷۲۹۷۲۴۰۱  عزیزی ابرقوئی  فرشته  احمد 
22 ۹۳۹۹۰۹۹۵  عسكرمحمدی ابرقوئی  حسین  ابراهيم 
23 ۷۳۱۶۰۱۱۷  عمیقی ابرقوئی  زهرا  غلامرضا 
24 ۱۰۵۳۲۷۳۸  فلاح حسین آبادی  حسن  محمد 
25 ۹۳۹۹۱۰۰۴  فلاح زاده ابرقوئی  انسیه  ميرزاعبدالرحمن 
26 ۷۳۱۲۸۷۶۵  فلاح زاده ابرقوئی  خسرو  محمد 
27 ۷۳۱۲۹۷۵۱  فلاح زاده ابرقوئی  صدیقه  حسين 
28 ۹۳۹۹۰۹۸۱  فلاح زاده ابرقوئی  لیلا  جعفر 
29 ۱۲۷۹۲۰۵۷  فلاحزاده ابرقویی  فریده   حبيب اله 
30 ۷۲۹۱۱۴۲۴  كارگرابرقویی  محمد علی  محمدحسين 
31 ۱۲۲۹۷۱۶۶  كارگران  اكبر  محمد 
32 ۷۲۸۱۴۸۴۱  كریمی  احمدرضا  محمدباقر 
33 ۷۳۰۱۶۶۰۱  محمدی چشمه علی  محمدرضا  علي بابا 
34 ۷۳۱۲۹۵۹۸  آتشی  خدیجه  سيدنادعلي 
35 ۲۱۷۵۰۷۱۶  ابرقوئی  مصیب  اسداله 
36 ۷۲۹۶۶۲۸۸  افشارتنها  رحمن  علمدار 
37 ۷۳۱۲۷۷۰۱  اكرمی ابرقوئی  غلامرضا  علي اكبر 
38 ۷۲۹۶۰۵۵۱  اكرمی ابرقوئی  اكرم  محمد 
39 ۷۳۰۷۳۴۵۱  اكرمی ابرقوئی  زهرا  رمضان 
40 ۷۲۹۶۰۳۰۴  اكرمی ابرقوئی  سكینه  قلي 
41 ۷۲۹۶۳۶۰۶  پاك نژاد  محمدرضا  امامقلي 
42 ۹۶۲۹۶۲۴۱  پور نجفی  سید احمد  سيد مرتضي 
43 ۷۲۷۵۵۰۷۲  پورنجفی ابرقوئی  سیدرضا  سيدمحمد 
44 ۷۲۹۶۰۹۲۱  حیدری نصرت آبادی  محمدعلی  يدالله 
45 ۷۳۱۳۰۸۹۴  خیرخواه ابرقوئی  فاطمه  محمود 
46 ۷۳۱۲۹۴۴۶  رضائی  بتول  خدامراد 
47 ۷۲۹۷۰۵۶۵  زارع  طاهره  عباس 
48 ۷۲۹۷۰۸۲۲  زارع شهرآبادی  غلامرضا  مصطفي 
49 ۱۱۱۳۵۸۸۱  زارع مهر آبادی  مهدی  اسمعيل 
50 ۹۲۵۵۵۰۲۰  زارع مهرآبادی  داود  محمدعلي 
51 ۷۲۹۶۵۳۳۵  صالحی ابرقوئی  محمدرضا  ميرزابمانعلي 
52 ۷۲۹۷۲۶۲۵  صفاری ابرقوئی  جلیل  حميد 
53 ۷۳۰۷۳۴۴۲  عابدی شمس آبادی  جمیله  رضاقلي 
54 ۷۲۹۷۲۴۸۸  عابدی شمس آبادی  صدیقه  غلامعلي 
55 ۱۲۶۳۲۴۰۱  عابدین پورابرقوئی  مریم  حسن 
56 ۱۲۳۰۹۴۳۱  عزیزی  بتول   محمدحسين 
57 ۷۳۱۳۱۰۶۰  عزیزی  صدیقه  محمدحسين 
58 ۷۳۱۲۸۲۱۱  عظیمی  ویداسادات  سيدمحمد 
59 ۷۳۱۲۷۸۹۰  عمیقی  زهره  عباس 
60 ۹۶۲۸۵۷۱۸  عمیقی ابرقویی  سمیه  رحمن 
61 ۹۶۲۹۹۷۸۹  عمیقی ابرقویی  مریم  محمد 
62 ۷۲۹۷۲۷۳۸  فلاح زا ده ابرقوئی  مرضیه  محمدعلي 
63 ۱۲۸۱۰۰۲۵  فلاح اسدآبادی  محمد  محمد جعفر 
64 ۷۲۹۶۳۴۷۶  فلاح زاده ابرقوئی  علی محمد  محمد 
65 ۷۲۹۶۷۲۷۲  كریمی مریم آبادی  قاسم  محمدكريم 
66 ۷۳۱۷۲۰۷۵  گلپوراسدآبادی  حسین  علي 
67 ۴۷۱۱۳۳۶۳  مجردابرقوئی  فاطمه  ناصر 
68 ۹۶۳۹۹۰۰۰  مرادی مهرآبادی  محمدجواد  عباس 
69 ۱۰۵۹۳۵۰۵  مرادی مهرآبادی  مصطفی  مرتضي قلي 
70 ۷۳۱۲۸۶۷۷  مولودی ابرقوئی  بی بی معصومه  سيدابوالقاسم 

 

 

گروه دوم روز پنج شنبه 96/11/05  ساعت 8 صبح  شبکه بهداشت میدان بسیج

 

ردیف کد پرسنلی نام و نام خانوادگی نام پدر
71 ۷۳۲۶۵۱۴۲  میرعظیمی ابرقوئی  زكیه السادات  سيدمحمد 
72 ۷۳۱۲۰۵۲۰  ناظمی زاده اسفندآبادی  بهرام  محمد 
73 ۲۷۰۴۸۶۰۶  برزگرزاده ابرقوئی  زهرا  ابراهيم 
74 ۷۲۹۶۳۳۱۷  پورحسین  اعظم  عباس 
75 ۱۲۱۹۱۱۸۵  پورسید  سیدمهدی  سيدمحمد 
76 ۷۲۹۷۲۵۰۵  پیروزان  بی بی سكینه  قربانعلي 
77 ۷۳۱۵۰۵۵۱  جلائی  اعظم  سيدضياء 
78 ۷۲۹۷۱۲۸۵  جهانگیری  حمید  محمد 
79 ۷۲۸۱۶۳۸۷  جهانی پور  مریم  مرتضي 
80 ۷۲۹۶۹۸۸۶  حاتمی زاده ابرقویی  احمد  حسين 
81 ۷۳۰۷۲۳۷۷  حسینی مهرآبادی  فاطمه السادات  سيدمحمد 
82 ۹۶۳۰۰۰۴۱  حسینیان پور  زهره  احمد 
83 ۷۳۱۲۹۶۰۸  حیاتی زاده ابرقوئی  وجیهه  حسين 
84 ۷۳۱۲۷۰۳۳  حیدری مدوئیه  سهیلا  جواد 
85 ۷۳۱۲۹۸۵۵  حیدری مدوئیه  مرضیه  حسن 
86 ۱۲۷۹۶۰۲۲  خانی  سحر   احمد 
87 ۷۲۹۱۰۵۴۲  دشتی  محمد  حسن 
88 ۷۲۵۴۳۳۵۵  زارع شهرآبادی  سهراب  محمدعلي 
89 ۷۲۹۶۹۸۹۳  زارع زاده ابرقویی  ابراهیم  رضاقلي 
90 ۷۳۱۲۹۴۹۲  زرنگارابرقوئی  مهین  جلال 
91 ۷۲۹۶۳۹۵۹  زهرائی ابرقوئی  صدیقه السادات  سيدهادي 
92 ۷۳۰۷۰۷۴۳  شبانی  فاطمه  عباس 
93 ۷۲۹۷۲۳۴۳  صالحی ابرقوئی  بتول  عباس 
94 ۷۳۱۴۱۸۴۶  صحافی  سیدحسین  سيدعلي 
95 ۷۳۱۷۳۸۱۷  صدری اصفهانی  آرزو  محمدرضا 
96 ۷۳۰۷۱۷۴۵  ضرابی ابرقوئی  محمدباقر  محمد 
97 ۷۲۹۶۶۶۵۸  عمیقی ابرقوئی  حسین  علي محمد 
98 ۷۳۱۲۰۴۵۷  فاتحی ابركوهی  محبوبه  محمود 
99 ۹۲۵۵۰۴۷۱  فاتحی ابرقوئی  طاهره  محمود 
100 ۲۷۰۸۰۸۹۳  فاتحی ابرقوئی  مریم  محمود 
101 ۷۲۹۶۶۲۱۷  فلاح زاده ابرقوئی  خلیل  عبدالله 
102 ۲۷۰۰۳۴۰۰  فلاح اسفندآبادی  محمدحسین  محمدرضا 
103 ۷۳۰۷۰۸۸۸  فلاح زاده ابرقوئی  فاطمه  ناصر 
104 ۷۳۰۶۶۵۹۳  فلاح زاده ابرقوئی  حسن  عباس 
105 ۹۳۹۶۸۳۱۰  فلاح زاده ابرقوئی  سمیه  حسن 
106 ۷۲۹۷۰۹۰۳  فلاحزاده ابرقوئی  محمود  غلامرضا 
107 ۷۲۹۶۹۶۸۵  كارگر  رحیم  ابراهيم 
108 ۱۳۰۷۱۴۱۶  كارگربداف  افسانه  اكبر 
109 ۷۳۱۲۹۵۶۶  محسنی نصرآباد  مرضیه  تقي 
110 ۱۰۵۹۳۵۱۲  مشتاقیان ابرقویی  سكینه  محمدحسن 
111 ۷۲۹۶۹۷۴۱  موسوی  اكرم خانم  سيد حبيب 
112 ۱۱۴۷۶۸۵۹  اسمعیلی زاده امیرآباد  زهرا  حبيب اله 
113 ۷۲۹۷۲۳۸۲  اكرمی ابرقوئی  مریم  حبيب اله 
114 ۷۳۱۲۰۱۰۴  اكرمی ابرقوئی  حسین  براتعلي 
115 ۷۳۱۲۰۴۶۴  اكرمی ابرقوئی  رسول  عباس 
116 ۷۲۹۶۹۹۸۱  اكرمی ابرقوئی  صغری  احمد 
117 ۱۰۶۸۶۱۴۶  اكرمی ابرقوئی  عباس  محمد علي 
118 ۷۲۹۷۲۵۶۹  اكرمی ابرقوئی  اشرف  محمد 
119 ۵۸۵۱۱۳۲۳  اكرمی ابرقوئی  عظیمه  رمضان علي 
120 ۷۳۰۷۰۶۳۰  اكرمی ابرقوئی  مجید  حسين 
121 ۹۳۹۶۶۹۱۲  اكرمی ابرقوئی  مریم  عباس 
122 ۱۲۷۹۵۹۴۴  اكرمی ابرقویی  مژگان   عباسعلي 
123 ۷۲۶۵۴۱۷۱  حسن پور  علی  محمدعلي 
124 ۷۳۰۶۶۳۲۱  حیاتی زاده ابرقوئی  جمیله  فرج اله 
125 ۷۳۱۲۹۸۷۱  خاموشی ابرقوئی  فاطمه صغری  حسين 
126 ۷۳۱۲۵۹۵۳  رازقی ابرقوئی  فاطمه  محمد 
127 ۷۲۹۶۱۳۰۶  رضائیان ابرقوئی  اقدس  غلامرضا 
128 ۷۲۹۷۱۶۱۶  روحی  زهره  خليل اله 
129 ۷۲۹۶۱۴۵۸  زارع زاده ابرقوئی  غلامرضا  حسن 
130 ۷۲۹۶۳۷۱۹  صفاری  محمدصادق  حسين 
131 ۷۳۱۲۰۴۲۵  طباطبایی هارونی  سیدعباس  سيدعلي اصغر 
132 ۷۳۱۷۴۰۶۱  عمیقی ابرقوئی  رضا  علي محمد 
133 ۷۳۱۲۶۶۷۳  عمیقی ابرقوئی  فاطمه  غلامرضا 
134 ۷۲۹۷۲۱۵۱  فرهمند  نسرین  محمدباقر 
135 ۹۶۲۹۷۳۷۱  فلاح زاده  الهه  علي اصغر 
136 ۶۲۳۷۲۶۸۱  فلاح زاده ابرقوئی  زهرا  ميرزاجعفر 
137 ۷۲۵۷۶۵۸۲  قاری زاده ابرقوئی  ابوالفضل  محمدحسين 
138 ۴۶۷۰۲۶۶۶  مهدوی فر  كبری  جعفر 
139 ۷۳۱۳۰۸۷۱  میرعظیم ابرقوئی  حكیمه  ميرزاعلي آقا