نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سناد

کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سناد# کد مدرسه دوره رشته پایه کلاس ها جنسیت دختر پسر جمع کل
1 78902200 ابتدایی ابتدایی اول سبحان پسرانه   24 24
2 78902200 ابتدایی ابتدایی اول رحمن پسرانه   19 19
3 78902200 ابتدایی ابتدایی دوم متین پسرانه   24 24
4 78902200 ابتدایی ابتدایی دوم یس پسرانه   24 24
5 78902200 ابتدایی ابتدایی سوم نور پسرانه   21 21
6 78902200 ابتدایی ابتدایی سوم طاها پسرانه   23 23
7 78902200 ابتدایی ابتدایی سوم نور پسرانه   1 1
8 78902200 ابتدایی ابتدایی چهارم فجر پسرانه   28 28
9 78902200 ابتدایی ابتدایی چهارم قدر پسرانه   21 21
10 78902200 ابتدایی ابتدایی پنجم فتح پسرانه   27 27
11 78902200 ابتدایی ابتدایی ششم نصر پسرانه   26 26
12 78902507 ابتدایی ابتدایی اول اول پسرانه   1 1
13 78902507 ابتدایی ابتدایی اول اول پسرانه   19 19
14 78902507 ابتدایی ابتدایی دوم دوم پسرانه   1 1
15 78902507 ابتدایی ابتدایی دوم دوم پسرانه   32 32
16 78902507 ابتدایی ابتدایی سوم سوم پسرانه   32 32
17 78902507 ابتدایی ابتدایی سوم سوم پسرانه   1 1
18 78902507 ابتدایی ابتدایی چهارم چهارم پسرانه   25 25
19 78902507 ابتدایی ابتدایی پنجم پنجم پسرانه   33 33
20 78902507 ابتدایی ابتدایی ششم ششم پسرانه   34 34
21 78902507 ابتدایی ابتدایی ششم ششم پسرانه   1 1
22 78902602 ابتدایی ابتدایی اول بینش پسرانه   13 13
23 78902602 ابتدایی ابتدایی دوم یاس پسرانه   24 24
24 78902602 ابتدایی ابتدایی سوم خلاق پسرانه   11 11
25 78902602 ابتدایی ابتدایی سوم خلاق پسرانه   1 1
26 78902602 ابتدایی ابتدایی چهارم لاله پسرانه   1 1
27 78902602 ابتدایی ابتدایی چهارم لاله پسرانه   11 11
28 78902602 ابتدایی ابتدایی پنجم خلاق پسرانه   7 7
29 78902602 ابتدایی ابتدایی ششم کوشش پسرانه   12 12
30 78903001 ابتدایی ابتدایی اول شقایق دخترانه 1   1
31 78903001 ابتدایی ابتدایی اول شقایق دخترانه 18   18
32 78903001 ابتدایی ابتدایی دوم نسترن-دوم و پنجم دخترانه 8   8
33 78903001 ابتدایی ابتدایی سوم نرگس دخترانه 11   11
34 78903001 ابتدایی ابتدایی چهارم رز دخترانه 2   2
35 78903001 ابتدایی ابتدایی چهارم رز دخترانه 19   19
36 78903001 ابتدایی ابتدایی پنجم نسترن-دوم و پنجم دخترانه 7   7
37 78903001 ابتدایی ابتدایی ششم ششم دخترانه 10   10
38 78903308 ابتدایی ابتدایی اول یاس دخترانه 22   22
39 78903308 ابتدایی ابتدایی اول یاس دخترانه 1   1
40 78903308 ابتدایی ابتدایی دوم لاله دخترانه 27   27
41 78903308 ابتدایی ابتدایی سوم نرگس دخترانه 19   19
42 78903308 ابتدایی ابتدایی چهارم شبنم دخترانه 1   1
43 78903308 ابتدایی ابتدایی چهارم شبنم دخترانه 25   25
44 78903308 ابتدایی ابتدایی پنجم سوسن دخترانه 26   26
45 78903308 ابتدایی ابتدایی ششم شقایق دخترانه 36   36
46 78903509 ابتدایی دوره دوم ابتدایی چهارم چهارم الف دخترانه 22   22
47 78903509 ابتدایی دوره دوم ابتدایی چهارم چهارم الف دخترانه 1   1
48 78903509 ابتدایی دوره دوم ابتدایی چهارم چهارم ب دخترانه 28   28
49 78903509 ابتدایی دوره دوم ابتدایی پنجم پنجم الف دخترانه 29   29
50 78903509 ابتدایی دوره دوم ابتدایی پنجم پنجم ب دخترانه 30   30
51 78903509 ابتدایی دوره دوم ابتدایی پنجم پنجم ج دخترانه 22   22
52 78903509 ابتدایی دوره دوم ابتدایی ششم ششم ب دخترانه 29   29
53 78903509 ابتدایی دوره دوم ابتدایی ششم ششم الف دخترانه 29   29
54 78903701 ابتدایی ابتدایی اول 1,2,4,5,6 پسرانه   1 1
55 78903701 ابتدایی ابتدایی دوم 1,2,4,5,6 پسرانه   2 2
56 78903701 ابتدایی ابتدایی چهارم 1,2,4,5,6 پسرانه   2 2
57 78903701 ابتدایی ابتدایی پنجم 1,2,4,5,6 پسرانه   1 1
58 78903701 ابتدایی ابتدایی ششم 1,2,4,5,6 پسرانه   4 4
59 78903805 ابتدایی ابتدایی اول سلمان1 پسرانه   12 12
60 78903805 ابتدایی ابتدایی دوم ایثار پسرانه   11 11
61 78903805 ابتدایی ابتدایی سوم میثم پسرانه   14 14
62 78903805 ابتدایی ابتدایی چهارم میثم پسرانه   7 7
63 78903805 ابتدایی ابتدایی پنجم سلمان 2 پسرانه   14 14
64 78903805 ابتدایی ابتدایی ششم ایثار پسرانه   7 7
65 78903900 ابتدایی ابتدایی اول نیلوفر پسرانه   10 10
66 78903900 ابتدایی ابتدایی دوم دوم - چهارم پسرانه   8 8
67 78903900 ابتدایی ابتدایی سوم سوم-پنجم پسرانه   8 8
68 78903900 ابتدایی ابتدایی چهارم دوم - چهارم پسرانه   11 11
69 78903900 ابتدایی ابتدایی پنجم سوم-پنجم پسرانه   9 9
70 78903900 ابتدایی ابتدایی ششم مروارید پسرانه   23 23
71 78904109 ابتدایی ابتدایی چهارم الف پسرانه   16 16
72 78904109 ابتدایی ابتدایی پنجم ب پسرانه   11 11
73 78904109 ابتدایی ابتدایی ششم ج پسرانه   17 17
74 78904405 ابتدایی ابتدایی اول چندپایه 1و2 پسرانه   6 6
75 78904405 ابتدایی ابتدایی دوم چندپایه 1و2 پسرانه   5 5
76 78904405 ابتدایی ابتدایی سوم شهید مهدی راجی پسرانه   13 13
77 78904405 ابتدایی ابتدایی چهارم چهارم - پنجم پسرانه   3 3
78 78904405 ابتدایی ابتدایی پنجم چهارم - پنجم پسرانه   7 7
79 78904606 ابتدایی دوره اول ابتدایی اول اول الف پسرانه   21 21
80 78904606 ابتدایی دوره اول ابتدایی اول اول ب پسرانه   21 21
81 78904606 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم امید پسرانه   23 23
82 78904606 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم ب پسرانه   23 23
83 78904606 ابتدایی دوره اول ابتدایی سوم سوم ایمان پسرانه   34 34
84 78904807 ابتدایی ابتدایی اول چ اول و سوم پسرانه   5 5
85 78904807 ابتدایی ابتدایی دوم ایثار پسرانه   14 14
86 78904807 ابتدایی ابتدایی دوم ایثار پسرانه   1 1
87 78904807 ابتدایی ابتدایی سوم چ اول و سوم پسرانه   9 9
88 78904902 ابتدایی ابتدایی اول شهید کارگر پسرانه   3 3
89 78904902 ابتدایی ابتدایی دوم شهید کارگر پسرانه   5 5
90 78904902 ابتدایی ابتدایی سوم سوم و چهارم پسرانه   7 7
91 78904902 ابتدایی ابتدایی چهارم سوم و چهارم پسرانه   10 10
92 78904902 ابتدایی ابتدایی پنجم سعدی پسرانه   9 9
93 78905005 ابتدایی ابتدایی اول اول پسرانه   27 27
94 78905005 ابتدایی ابتدایی دوم دوم پسرانه   28 28
95 78905005 ابتدایی ابتدایی سوم سوم (ب) پسرانه   18 18
96 78905005 ابتدایی ابتدایی سوم سوم (الف) پسرانه   18 18
97 78905005 ابتدایی ابتدایی چهارم چهارم پسرانه   33 33
98 78905005 ابتدایی ابتدایی پنجم پنجم پسرانه   28 28
99 78905005 ابتدایی ابتدایی ششم ششم (الف) پسرانه   19 19
100 78905005 ابتدایی ابتدایی ششم ششم (ب) پسرانه   20 20
101 78905206 ابتدایی دوره دوم ابتدایی چهارم 2-Apr پسرانه   23 23
102 78905206 ابتدایی دوره دوم ابتدایی چهارم 1-Apr پسرانه   21 21
103 78905206 ابتدایی دوره دوم ابتدایی پنجم 1-May پسرانه   21 21
104 78905206 ابتدایی دوره دوم ابتدایی پنجم 2-May پسرانه   15 15
105 78905206 ابتدایی دوره دوم ابتدایی ششم 1-Jun پسرانه   18 18
106 78905206 ابتدایی دوره دوم ابتدایی ششم 2-Jun پسرانه   21 21
107 78905502 ابتدایی ابتدایی اول شقایق دخترانه 26   26
108 78905502 ابتدایی ابتدایی دوم یاس دخترانه 31   31
109 78905502 ابتدایی ابتدایی سوم مریم دخترانه 16   16
110 78905502 ابتدایی ابتدایی چهارم لاله دخترانه 17   17
111 78905502 ابتدایی ابتدایی چهارم نرگس دخترانه 18   18
112 78905502 ابتدایی ابتدایی پنجم نیلوفر دخترانه 21   21
113 78905502 ابتدایی ابتدایی ششم شبنم دخترانه 21   21
114 78905502 ابتدایی ابتدایی ششم نسترن دخترانه 18   18
115 78905703 ابتدایی ابتدایی اول یاس-اول-چهارم دخترانه 3   3
116 78905703 ابتدایی ابتدایی دوم لاله-دوم-پنجم دخترانه 4   4
117 78905703 ابتدایی ابتدایی سوم شقایق دخترانه 11   11
118 78905703 ابتدایی ابتدایی چهارم یاس-اول-چهارم دخترانه 9   9
119 78905703 ابتدایی ابتدایی پنجم لاله-دوم-پنجم دخترانه 6   6
120 78905809 ابتدایی ابتدایی اول یاس دخترانه 11   11
121 78905809 ابتدایی ابتدایی دوم یاس دخترانه 7   7
122 78905809 ابتدایی ابتدایی سوم نسترن دخترانه 11   11
123 78905809 ابتدایی ابتدایی چهارم نسترن دخترانه 4   4
124 78905809 ابتدایی ابتدایی چهارم نسترن دخترانه 1   1
125 78905809 ابتدایی ابتدایی پنجم زنبق دخترانه 11   11
126 78905809 ابتدایی ابتدایی ششم زنبق دخترانه 2   2
127 78905809 ابتدایی ابتدایی ششم زنبق دخترانه 1   1
128 78906102 ابتدایی ابتدایی چهارم بهار دخترانه 18   18
129 78906102 ابتدایی ابتدایی پنجم بنفشه دخترانه 16   16
130 78906102 ابتدایی ابتدایی ششم شقایق دخترانه 19   19
131 78906409 ابتدایی ابتدایی اول یاس دخترانه 1   1
132 78906409 ابتدایی ابتدایی اول یاس دخترانه 15   15
133 78906409 ابتدایی ابتدایی دوم رز دخترانه 18   18
134 78906409 ابتدایی ابتدایی دوم رز دخترانه 2   2
135 78906409 ابتدایی ابتدایی سوم نیلوفر دخترانه 12   12
136 78906409 ابتدایی ابتدایی سوم نیلوفر دخترانه 2   2
137 78906504 ابتدایی ابتدایی اول چ 1و3و4 دخترانه 10   10
138 78906504 ابتدایی ابتدایی دوم چ 2و5 دخترانه 6   6
139 78906504 ابتدایی ابتدایی سوم چ 1و3و4 دخترانه 7   7
140 78906504 ابتدایی ابتدایی چهارم چ 1و3و4 دخترانه 8   8
141 78906504 ابتدایی ابتدایی پنجم چ 2و5 دخترانه 4   4
142 78906601 ابتدایی ابتدایی اول نیلوفر دخترانه 28   28
143 78906601 ابتدایی ابتدایی دوم شادی دخترانه 21   21
144 78906601 ابتدایی ابتدایی دوم یاسمن دخترانه 21   21
145 78906601 ابتدایی ابتدایی سوم نسترن دخترانه 34   34
146 78906601 ابتدایی ابتدایی چهارم شقایق دخترانه 18   18
147 78906601 ابتدایی ابتدایی چهارم شبنم دخترانه 18   18
148 78906601 ابتدایی ابتدایی پنجم بنفشه دخترانه 22   22
149 78906601 ابتدایی ابتدایی پنجم شکوفه دخترانه 20   20
150 78906601 ابتدایی ابتدایی ششم لادن دخترانه 27   27
151 78907009 ابتدایی ابتدایی اول نیلوفر دخترانه 13   13
152 78907009 ابتدایی ابتدایی دوم نیلوفر دخترانه 7   7
153 78907009 ابتدایی ابتدایی سوم شقایق دخترانه 6   6
154 78907009 ابتدایی ابتدایی چهارم شقایق دخترانه 17   17
155 78907009 ابتدایی ابتدایی پنجم نرگس دخترانه 15   15
156 78907009 ابتدایی ابتدایی ششم لاله دخترانه 13   13
157 78907104 ابتدایی ابتدایی چهارم چ 4و5 پسرانه   3 3
158 78907104 ابتدایی ابتدایی پنجم چ 4و5 پسرانه   6 6
159 78907201 ابتدایی ابتدایی اول چ 1و2و3 پسرانه   2 2
160 78907201 ابتدایی ابتدایی دوم چ 1و2و3 پسرانه   1 1
161 78907201 ابتدایی ابتدایی سوم چ 1و2و3 پسرانه   1 1
162 78907400 ابتدایی ابتدایی اول چ 1و2و3 دخترانه 2   2
163 78907400 ابتدایی ابتدایی دوم چ 1و2و3 پسرانه   2 2
164 78907400 ابتدایی ابتدایی سوم چ 1و2و3 دخترانه 1   1
165 78907908 ابتدایی ابتدایی اول دانش پسرانه   3 3
166 78907908 ابتدایی ابتدایی دوم دانش پسرانه   1 1
167 78908000 ابتدایی ابتدایی چهارم دانش دخترانه 12   12
168 78908000 ابتدایی ابتدایی چهارم دانش دخترانه 1   1
169 78908000 ابتدایی ابتدایی پنجم بینش دخترانه 13   13
170 78908000 ابتدایی ابتدایی ششم معرفت دخترانه 11   11
171 78908106 ابتدایی ابتدایی اول اول -سوم دخترانه 5   5
172 78908106 ابتدایی ابتدایی اول اول -سوم پسرانه   2 2
173 78908106 ابتدایی ابتدایی دوم دوم -چهارم دخترانه 3   3
174 78908106 ابتدایی ابتدایی دوم دوم -چهارم پسرانه   7 7
175 78908106 ابتدایی ابتدایی سوم اول -سوم دخترانه 7   7
176 78908106 ابتدایی ابتدایی سوم اول -سوم پسرانه   4 4
177 78908106 ابتدایی ابتدایی چهارم دوم -چهارم پسرانه   5 5
178 78908106 ابتدایی ابتدایی چهارم دوم -چهارم دخترانه 4   4
179 78908106 ابتدایی ابتدایی پنجم 5 پسرانه   6 6
180 78908106 ابتدایی ابتدایی پنجم 5 دخترانه 10   10
181 78908508 ابتدایی ابتدایی دوم یاس-دوم و سوم دخترانه 2   2
182 78908508 ابتدایی ابتدایی دوم یاس-دوم و سوم پسرانه   2 2
183 78908508 ابتدایی ابتدایی سوم یاس-دوم و سوم پسرانه   4 4
184 78908508 ابتدایی ابتدایی سوم یاس-دوم و سوم دخترانه 2   2
185 78908603 ابتدایی ابتدایی اول چ اول-سوم پسرانه   1 1
186 78908603 ابتدایی ابتدایی اول چ اول-سوم دخترانه 3   3
187 78908603 ابتدایی ابتدایی دوم چ دوم- پنجم پسرانه   3 3
188 78908603 ابتدایی ابتدایی دوم چ دوم- پنجم دخترانه 3   3
189 78908603 ابتدایی ابتدایی سوم چ اول-سوم دخترانه 1   1
190 78908603 ابتدایی ابتدایی سوم چ اول-سوم پسرانه   1 1
191 78908603 ابتدایی ابتدایی پنجم چ دوم- پنجم دخترانه 2   2
192 78908603 ابتدایی ابتدایی پنجم چ دوم- پنجم پسرانه   1 1
193 78911702 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم 10 تجربی پسرانه   22 22
194 78911702 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی دهم 10 انسانی پسرانه   23 23
195 78911702 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی یازدهم 11 انسانی پسرانه   14 14
196 78911702 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم 11 تجربی پسرانه   25 25
197 78911702 دوره دوم متوسطه علوم رياضي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی پیش ریاضی پسرانه   14 14
198 78911702 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی پیش تجربی پسرانه   15 15
199 78911702 دوره دوم متوسطه علوم انساني پيش دانشگاهی پیش دانشگاهی پیش انسانی پسرانه   13 13
200 78912006 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم دهم تجربی دخترانه 22   22
201 78912006 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم یازدهم تجربی دخترانه 24   24
202 78912006 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی پیش تجربی دخترانه 20   20
203 78912101 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی دهم شقایق دخترانه 29   29
204 78912101 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم نسترن دخترانه 1   1
205 78912101 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم نسترن دخترانه 25   25
206 78912101 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی یازدهم لاله دخترانه 29   29
207 78912101 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم نرگس دخترانه 23   23
208 78912101 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی ریحانه دخترانه 21   21
209 78912207 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی دهم دهم نرگس دخترانه 16   16
210 78912207 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی یازدهم یازدهم یاس دخترانه 34   34
211 78912207 دوره دوم متوسطه علوم انساني پيش دانشگاهی پیش دانشگاهی پیش انسانی نسترن دخترانه 16   16
212 78912408 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی دهم موعود 1 پسرانه   10 10
213 78912408 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی یازدهم موعود 2 پسرانه   7 7
214 78912408 دوره دوم متوسطه علوم انساني پيش دانشگاهی پیش دانشگاهی موعود 3 پسرانه   3 3
215 78914200 دوره دوم متوسطه مديريت و برنامه ريزي امورخانواده دهم آزاده 1 دخترانه 15   15
216 78914200 دوره دوم متوسطه خياطي لباس شب و عروس دهم آزاده 2 دخترانه 9   9
217 78914200 دوره دوم متوسطه مديريت و برنامه ريزي امورخانواده یازدهم آزاده 3 دخترانه 8   8
218 78914200 دوره دوم متوسطه خياطي لباس شب و عروس یازدهم آزاده 4 دخترانه 9   9
219 78915701 ابتدایی ابتدایی اول کلاس اول دخترانه 24   24
220 78915701 ابتدایی ابتدایی دوم کلاس دوم دخترانه 27   27
221 78915701 ابتدایی ابتدایی سوم کلاس سوم دخترانه 21   21
222 78915701 ابتدایی ابتدایی چهارم کلاس چهارم دخترانه 20   20
223 78915701 ابتدایی ابتدایی پنجم کلاس پنجم ب دخترانه 20   20
224 78915701 ابتدایی ابتدایی پنجم کلاس پنجم الف دخترانه 24   24
225 78915701 ابتدایی ابتدایی ششم کلاس ششم دخترانه 27   27
226 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی سوم 103 دخترانه 1   1
227 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی سوم 100-3 پسرانه   1 1
228 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی سوم 103 پسرانه   3 3
229 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی چهارم 104 پسرانه   5 5
230 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی پنجم 105 پسرانه   3 3
231 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی پنجم 105 دخترانه 3   3
232 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی ششم 106 دخترانه 1   1
233 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی ششم 106 پسرانه   2 2
234 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی ششم 100-3 دخترانه 2   2
235 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی اول 1 100 پسرانه   5 5
236 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی اول 2 101/2 دخترانه 1   1
237 78918504 ابتدایی ابتدایی استثنایی اول 2 101/2 پسرانه   6 6
238 78918601 دوره دوم متوسطه توليد محتواي الكترونيكي دهم دهم تولید محتوا پسرانه   9 9
239 78918601 دوره دوم متوسطه تاسیسات بهداشتی ساختمان دهم دهم تأسیسات پسرانه   2 2
240 78918601 دوره دوم متوسطه جوشکاری گاز محافظ یازدهم یازدهم جوش پسرانه   8 8
241 78918601 دوره دوم متوسطه تصويرسازي و جلوه های ویژه رایانه ای یازدهم یازدهم تصویرسازی پسرانه   8 8
242 78918601 دوره دوم متوسطه تراشکاری یازدهم یازدهم تراش پسرانه   10 10
243 78919601 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی دهم دهم دخترانه 14   14
244 78919601 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی یازدهم یاس دخترانه 16   16
245 78919601 دوره دوم متوسطه علوم انساني پيش دانشگاهی پیش دانشگاهی پیش دخترانه 8   8
246 78920305 ابتدایی ابتدایی اول اول پسرانه   12 12
247 78920305 ابتدایی ابتدایی دوم دو پایه پسرانه   8 8
248 78920305 ابتدایی ابتدایی سوم دو پایه پسرانه   1 1
249 78920305 ابتدایی ابتدایی سوم دو پایه پسرانه   6 6
250 78920908 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم شبنم دخترانه 16   16
251 78920908 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم یازدهم تجربی دخترانه 24   24
252 78920908 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی تجربی دخترانه 23   23
253 78921201 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم ولایت پسرانه   32 32
254 78921201 دوره دوم متوسطه ریاضی فیزیک دهم شاهد پسرانه   30 30
255 78921201 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم شجاعت پسرانه   29 29
256 78921201 دوره دوم متوسطه ریاضی فیزیک یازدهم ایمان پسرانه   28 28
257 78921201 دوره دوم متوسطه علوم رياضي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی ایثار پسرانه   23 23
258 78921201 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی شهادت پسرانه   29 29
259 78923607 پیش دبستان آمادگی استثنایی آمادگی 1 91 پسرانه   4 4
260 78923607 پیش دبستان آمادگی استثنایی آمادگی 1 91 دخترانه 3   3
261 78923607 پیش دبستان آمادگی استثنایی آمادگی 1 912 پسرانه   1 1
262 78923607 پیش دبستان آمادگی استثنایی آمادگی 2 912 پسرانه   1 1
263 78923607 پیش دبستان آمادگی استثنایی آمادگی 2 912 دخترانه 3   3
264 78924006 دوره دوم متوسطه توليد محتواي الكترونيكي دهم دانش 1 پسرانه   4 4
265 78924006 دوره دوم متوسطه تعمیر موتور خودرو دهم دانش 2 پسرانه   10 10
266 78924006 دوره دوم متوسطه تعمیر موتور خودرو یازدهم دانش 3 پسرانه   15 15
267 78926001 ابتدایی ابتدایی اول شاهد 1 پسرانه   11 11
268 78926001 ابتدایی ابتدایی دوم شاهد 2 پسرانه   29 29
269 78926001 ابتدایی ابتدایی سوم شاهد 3 پسرانه   23 23
270 78926001 ابتدایی ابتدایی چهارم شاهد 4 پسرانه   31 31
271 78926001 ابتدایی ابتدایی پنجم شاهد 5 پسرانه   24 24
272 78926001 ابتدایی ابتدایی ششم شاهد 6 پسرانه   23 23
273 78926105 دوره دوم متوسطه مكانيك خودرو دهم مکانیک10 پسرانه   19 19
274 78926105 دوره دوم متوسطه ساختمان دهم ساختمان10 پسرانه   5 5
275 78926105 دوره دوم متوسطه الكتروتكنيك دهم برق 10 پسرانه   18 18
276 78926105 دوره دوم متوسطه مكانيك خودرو یازدهم مکانیک11 پسرانه   19 19
277 78926105 دوره دوم متوسطه الكتروتكنيك یازدهم برق11 پسرانه   17 17
278 78926105 دوره دوم متوسطه ساختمان یازدهم ساختمان11 پسرانه   14 14
279 78926306 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم ایمان 1 پسرانه   9 9
280 78926306 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم ایمان 2 پسرانه   15 15
281 78926306 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی ایمان 3 پسرانه   12 12
282 78926602 ابتدایی ابتدایی اول چ 1و2و5 پسرانه   2 2
283 78926602 ابتدایی ابتدایی اول چ 1و2و5 دخترانه 2   2
284 78926602 ابتدایی ابتدایی دوم چ 1و2و5 پسرانه   2 2
285 78926602 ابتدایی ابتدایی دوم چ 1و2و5 دخترانه 2   2
286 78926602 ابتدایی ابتدایی دوم چ 1و2و5 پسرانه   1 1
287 78926602 ابتدایی ابتدایی سوم چ 3و4 پسرانه   4 4
288 78926602 ابتدایی ابتدایی سوم چ 3و4 دخترانه 3   3
289 78926602 ابتدایی ابتدایی چهارم چ 3و4 پسرانه   3 3
290 78926602 ابتدایی ابتدایی چهارم چ 3و4 دخترانه 3   3
291 78926602 ابتدایی ابتدایی چهارم چ 3و4 پسرانه   1 1
292 78926602 ابتدایی ابتدایی پنجم چ 1و2و5 پسرانه   2 2
293 78926602 ابتدایی ابتدایی پنجم چ 1و2و5 دخترانه 1   1
294 78927509 دوره دوم متوسطه مديريت و برنامه ريزي امورخانواده دهم طوبی1 دخترانه 4   4
295 78927509 دوره دوم متوسطه خياطي لباس شب و عروس دهم طوبی 2 دخترانه 4   4
296 78927509 دوره دوم متوسطه مديريت و برنامه ريزي امورخانواده یازدهم طوبی 3 دخترانه 12   12
297 78927509 دوره دوم متوسطه خياطي لباس شب و عروس یازدهم طوبی 4 دخترانه 14   14
298 78928606 دوره دوم متوسطه علوم و معارف اسلامی دهم اندیشه 1 دخترانه 24   24
299 78928606 دوره دوم متوسطه علوم و معارف اسلامی یازدهم اندیشه 2 دخترانه 20   20
300 78928606 دوره دوم متوسطه علوم ومعارف اسلامي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی اندیشه 4 دخترانه 24   24
301 78928902 ابتدایی ابتدایی اول چ اول-دوم پسرانه   2 2
302 78928902 ابتدایی ابتدایی اول چ اول-دوم دخترانه 6   6
303 78928902 ابتدایی ابتدایی دوم چ اول-دوم پسرانه   6 6
304 78928902 ابتدایی ابتدایی دوم چ اول-دوم دخترانه 1   1
305 78928902 ابتدایی ابتدایی دوم چ سوم -چهارم - پنجم دخترانه 1   1
306 78928902 ابتدایی ابتدایی سوم چ سوم -چهارم - پنجم پسرانه   6 6
307 78928902 ابتدایی ابتدایی سوم چ سوم -چهارم - پنجم دخترانه 2   2
308 78928902 ابتدایی ابتدایی چهارم چ سوم -چهارم - پنجم پسرانه   3 3
309 78928902 ابتدایی ابتدایی چهارم چ سوم -چهارم - پنجم دخترانه 2   2
310 78928902 ابتدایی ابتدایی پنجم چ سوم -چهارم - پنجم پسرانه   2 2
311 78928902 ابتدایی ابتدایی پنجم چ سوم -چهارم - پنجم دخترانه 3   3
312 78929100 ابتدایی ابتدایی چهارم چ چهارم-پنجم پسرانه   8 8
313 78929100 ابتدایی ابتدایی پنجم چ چهارم-پنجم پسرانه   12 12
314 78929100 ابتدایی ابتدایی ششم ایثار پسرانه   15 15
315 78929100 ابتدایی ابتدایی ششم ایثار پسرانه   1 1
316 95005388 ابتدایی ابتدایی اول نیلوفر پسرانه   1 1
317 95005388 ابتدایی ابتدایی دوم یاس پسرانه   12 12
318 95005388 ابتدایی ابتدایی دوم میخک دخترانه 16   16
319 95005388 ابتدایی ابتدایی سوم شقایق دخترانه 11   11
320 95005388 ابتدایی ابتدایی سوم شقایق پسرانه   8 8
321 95005391 ابتدایی ابتدایی اول دانش دخترانه 11   11
322 95005391 ابتدایی ابتدایی دوم بینش دخترانه 9   9
323 95005391 ابتدایی ابتدایی سوم بینش دخترانه 7   7
324 95005392 ابتدایی ابتدایی چهارم نرگس دخترانه 3   3
325 95005392 ابتدایی ابتدایی پنجم نرگس دخترانه 6   6
326 95006450 ابتدایی ابتدایی اول چ - اول و دوم و سوم پسرانه   2 2
327 95006450 ابتدایی ابتدایی اول چ - اول و دوم و سوم دخترانه 1   1
328 95006450 ابتدایی ابتدایی دوم چ - اول و دوم و سوم دخترانه 2   2
329 95006450 ابتدایی ابتدایی سوم چ - اول و دوم و سوم پسرانه   4 4
330 95006450 ابتدایی ابتدایی سوم چ - اول و دوم و سوم دخترانه 2   2
331 95006450 ابتدایی ابتدایی چهارم چ -چهارم و پنجم دخترانه 2   2
332 95006450 ابتدایی ابتدایی چهارم چ -چهارم و پنجم پسرانه   2 2
333 95006450 ابتدایی ابتدایی پنجم چ -چهارم و پنجم پسرانه   4 4
334 95006452 ابتدایی ابتدایی چهارم الف پسرانه   15 15
335 95006452 ابتدایی ابتدایی پنجم ب پسرانه   10 10
336 95006452 ابتدایی ابتدایی ششم ج پسرانه   15 15
337 95019075 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم B دخترانه 10   10
338 95019075 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم A دخترانه 14   14
339 95019075 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی C دخترانه 13   13
340 95044412 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم دهم تجربی دخترانه 35   35
341 95044412 دوره دوم متوسطه ریاضی فیزیک دهم دهم ریاضی فیزیک دخترانه 18   18
342 95044412 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم یازدهم تجربی دخترانه 30   30
343 95044412 دوره دوم متوسطه ریاضی فیزیک یازدهم یازدهم ریاضی دخترانه 22   22
344 95044412 دوره دوم متوسطه علوم رياضي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی پیش ریاضی دخترانه 9   9
345 95044412 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی تجربی دخترانه 29   29
346 95047121 ابتدایی ابتدایی اول 1 پسرانه   16 16
347 95047121 ابتدایی ابتدایی دوم 2 پسرانه   18 18
348 95047121 ابتدایی ابتدایی سوم 3 پسرانه   19 19
349 95047121 ابتدایی ابتدایی چهارم 4 پسرانه   18 18
350 95047121 ابتدایی ابتدایی پنجم 5 پسرانه   19 19
351 95047121 ابتدایی ابتدایی ششم 6 پسرانه   20 20
352 95047125 ابتدایی ابتدایی اول 1 دخترانه 11   11
353 95047125 ابتدایی ابتدایی دوم 2 دخترانه 23   23
354 95047125 ابتدایی ابتدایی سوم 3 دخترانه 23   23
355 95047125 ابتدایی ابتدایی چهارم 4 دخترانه 10   10
356 95047125 ابتدایی ابتدایی پنجم 5 دخترانه 11   11
357 95047125 ابتدایی ابتدایی ششم 6 دخترانه 18   18
358 95052509 دوره دوم متوسطه حسابداري دهم دهم دخترانه 14   14
359 95052509 دوره دوم متوسطه شبكه و نرم‌افزار رايانه یازدهم یازدهم دخترانه 13   13
360 95059568 ابتدایی ابتدایی اول لاله دخترانه 2   2
361 95059568 ابتدایی ابتدایی اول لاله دخترانه 22   22
362 95059568 ابتدایی ابتدایی دوم ارکیده دخترانه 23   23
363 95059568 ابتدایی ابتدایی سوم نسترن دخترانه 28   28
364 95059568 ابتدایی ابتدایی چهارم یاس دخترانه 25   25
365 95059568 ابتدایی ابتدایی پنجم شقایق دخترانه 25   25
366 95059568 ابتدایی ابتدایی ششم مریم دخترانه 24   24
367 95059569 ابتدایی ابتدایی اول یاس پسرانه   25 25
368 95059569 ابتدایی ابتدایی دوم لاله پسرانه   26 26
369 95059569 ابتدایی ابتدایی سوم شقایق پسرانه   27 27
370 95059569 ابتدایی ابتدایی چهارم کوشش پسرانه   27 27
371 95059569 ابتدایی ابتدایی پنجم دانش پسرانه   28 28
372 95059569 ابتدایی ابتدایی ششم بینش پسرانه   28 28
373 95092720 ابتدایی ابتدایی اول یاس دخترانه 18   18
374 95092720 ابتدایی ابتدایی دوم نیلوفر دخترانه 22   22
375 95092720 ابتدایی ابتدایی سوم نرگس دخترانه 14   14
376 95092720 ابتدایی ابتدایی چهارم اقاقیا دخترانه 23   23
377 95092720 ابتدایی ابتدایی پنجم زنبق دخترانه 12   12
378 95099403 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم یاس1 دخترانه 27   27
379 95099403 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم یاس2 دخترانه 28   28
380 95099403 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم نسترن دخترانه 27   27
381 95099403 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم نیلوفر دخترانه 27   27
382 95099403 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نرگس دخترانه 1   1
383 95099403 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نرگس دخترانه 20   20
384 95099403 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم شقایق دخترانه 22   22
385 95099408 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم شقایق دخترانه 16   16
386 95099408 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم رز دخترانه 13   13
387 95099408 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نرگس دخترانه 17   17
388 95099415 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم یاس دخترانه 23   23
389 95099415 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم نیلوفر دخترانه 22   22
390 95099415 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نرگس دخترانه 1   1
391 95099415 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نسترن دخترانه 19   19
392 95099415 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نرگس دخترانه 16   16
393 95099420 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم نرگس دخترانه 14   14
394 95099420 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم یاس دخترانه 7   7
395 95099420 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نسترن دخترانه 16   16
396 95099429 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم نیلوفر دخترانه 12   12
397 95099429 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم نسترن دخترانه 15   15
398 95099429 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم یاس دخترانه 18   18
399 95099439 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم نیلوفر دخترانه 13   13
400 95099439 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم رز دخترانه 20   20
401 95099439 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم یاس دخترانه 21   21
402 95099447 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم تبسم دخترانه 36   36
403 95099447 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم شبنم دخترانه 34   34
404 95099447 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم ترنم دخترانه 35   35
405 95099452 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم هفتم مینا دخترانه 22   22
406 95099452 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم هفتم میخک دخترانه 26   26
407 95099452 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم هفتم مریم دخترانه 23   23
408 95099452 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم هشتم نسترن دخترانه 29   29
409 95099452 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم هشتم نرگس دخترانه 28   28
410 95099452 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نهم شبنم دخترانه 28   28
411 95099452 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نهم شمشاد دخترانه 29   29
412 95099459 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم نیکو 1 دخترانه 13   13
413 95099459 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم نیکو 2 دخترانه 10   10
414 95099459 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نیکو 3 دخترانه 17   17
415 95099466 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم بهار دخترانه 35   35
416 95099466 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم رز دخترانه 20   20
417 95099466 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم نرگس دخترانه 24   24
418 95099466 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم نسترن دخترانه 22   22
419 95099466 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم شقایق دخترانه 24   24
420 95099466 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم یاس دخترانه 22   22
421 95099471 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم نشاط 3 پسرانه   21 21
422 95099471 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم نشاط 2 پسرانه   17 17
423 95099471 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم نشاط 1 پسرانه   15 15
424 95099471 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم اندیشه 1 پسرانه   26 26
425 95099471 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم اندیشه 2 پسرانه   24 24
426 95099471 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم فرهنگ 1 پسرانه   24 24
427 95099471 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم فرهنگ 2 پسرانه   28 28
428 95099478 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم هفتم پسرانه   32 32
429 95099478 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم هشتم میلاد پسرانه   33 33
430 95099478 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نهم مهدی پسرانه   23 23
431 95099479 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم وحدت پسرانه   33 33
432 95099479 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم تلاش پسرانه   34 34
433 95099479 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم کوشش پسرانه   32 32
434 95099485 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم نشاط پسرانه   36 36
435 95099485 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم اندیشه پسرانه   33 33
436 95099485 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم پژوهش پسرانه   26 26
437 95099494 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم ایثار پسرانه   24 24
438 95099494 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم ایمان پسرانه   25 25
439 95099494 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم تربیت پسرانه   27 27
440 95099494 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم توحید پسرانه   27 27
441 95099494 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم دانایی پسرانه   28 28
442 95099494 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم دانش پسرانه   29 29
443 95099504 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم ایثار 1 پسرانه   29 29
444 95099504 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم مقاومت 2 پسرانه   24 24
445 95099504 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم شهادت 3 پسرانه   18 18
446 95099520 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم شهیدحججی پسرانه   10 10
447 95099520 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم احسان پسرانه   12 12
448 95099520 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم ایثار پسرانه   11 11
449 95099528 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم امید پسرانه   21 21
450 95099528 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم شجاعت پسرانه   22 22
451 95099528 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم رسالت پسرانه   20 20
452 95099528 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم ایمان پسرانه   18 18
453 95099531 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم دانش پسرانه   27 27
454 95099531 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم تربیت پسرانه   24 24
455 95099531 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم دانایی پسرانه   29 29
456 95099534 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم هفتم ایثار پسرانه   24 24
457 95099534 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم هشتم تلاش پسرانه   15 15
458 95099534 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم نهم ایمان پسرانه   23 23
459 95099539 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم شهیدمحسن حججی پسرانه   18 18
460 95099539 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم شهید همدانی پسرانه   6 6
461 95099539 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم شهید الله دادی پسرانه   11 11
462 95123500 دوره دوم متوسطه علوم و معارف اسلامی دهم ایمان پسرانه   15 15
463 95123500 دوره دوم متوسطه علوم و معارف اسلامی یازدهم 102 پسرانه   14 14
464 95123500 دوره دوم متوسطه علوم ومعارف اسلامي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی 101 پسرانه   13 13
465 95123958 دوره دوم متوسطه ریاضی فیزیک دهم دهم ریاضی پسرانه   7 7
466 95123958 دوره دوم متوسطه ادبیات و علوم انسانی دهم دهم ادبیات پسرانه   3 3
467 95123958 دوره دوم متوسطه علوم تجربی دهم دهم تجربی پسرانه   12 12
468 95123958 دوره دوم متوسطه علوم تجربی یازدهم یازدهم تجربی پسرانه   19 19
469 95123958 دوره دوم متوسطه علوم تجربي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی تجربی پسرانه   6 6
470 95123958 دوره دوم متوسطه علوم رياضي پيش دانشگاهي پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی ریاضی پسرانه   5 5
471 96011464 ابتدایی ابتدایی اول چ-اول و دوم و سوم دخترانه 7   7
472 96011464 ابتدایی ابتدایی دوم چ-اول و دوم و سوم دخترانه 6   6
473 96011464 ابتدایی ابتدایی سوم چ-اول و دوم و سوم دخترانه 1   1
474 96011464 ابتدایی ابتدایی چهارم چ-چهارم و پنجم و ششم دخترانه 2   2
475 96011464 ابتدایی ابتدایی پنجم چ-چهارم و پنجم و ششم دخترانه 3   3
476 96011464 ابتدایی ابتدایی ششم چ-چهارم و پنجم و ششم دخترانه 5   5
477 96011614 ابتدایی دوره اول ابتدایی اول ب پسرانه   27 27
478 96011614 ابتدایی دوره اول ابتدایی اول الف پسرانه   27 27
479 96011614 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم الف پسرانه   24 24
480 96011614 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم ب پسرانه   25 25
481 96011614 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم ب پسرانه   1 1
482 96011614 ابتدایی دوره اول ابتدایی سوم سوم ب پسرانه   25 25
483 96011614 ابتدایی دوره اول ابتدایی سوم سوم ج پسرانه   26 26
484 96011614 ابتدایی دوره اول ابتدایی سوم سوم الف پسرانه   25 25
485 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی اول اول ج دخترانه 33   33
486 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی اول اول ب دخترانه 31   31
487 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی اول اول الف دخترانه 32   32
488 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم ج دخترانه 1   1
489 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم الف دخترانه 30   30
490 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم ب دخترانه 29   29
491 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی دوم دوم ج دخترانه 32   32
492 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی سوم سوم الف دخترانه 26   26
493 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی سوم سوم ب دخترانه 22   22
494 96011635 ابتدایی دوره اول ابتدایی سوم سوم ج دخترانه 25   25
495 96011845 ابتدایی دوره دوم ابتدایی چهارم عدل پسرانه   26 26
496 96011845 ابتدایی دوره دوم ابتدایی چهارم توحید پسرانه   27 27
497 96011845 ابتدایی دوره دوم ابتدایی پنجم ب پسرانه   35 35
498 96011845 ابتدایی دوره دوم ابتدایی پنجم الف پسرانه   35 35
499 96011845 ابتدایی دوره دوم ابتدایی ششم معاد پسرانه   1 1
500 96011845 ابتدایی دوره دوم ابتدایی ششم نبوت پسرانه   31 31
501 96011845 ابتدایی دوره دوم ابتدایی ششم معاد پسرانه   27 27
502 96012448 ابتدایی ابتدایی اول اندیشه 1 پسرانه   16 16
503 96012448 ابتدایی ابتدایی دوم اندیشه 2 پسرانه   9 9
504 96012448 ابتدایی ابتدایی سوم اندیشه 3 پسرانه   6 6
505 96016409 دوره اول متوسطه پیش حرفه ای - استثنایی متوسطه پیش حرفه ای (استثنایی) هشتم 208 پسرانه   6 6
506 96016409 دوره اول متوسطه پیش حرفه ای - استثنایی متوسطه پیش حرفه ای (استثنایی) نهم 209 پسرانه   4 4
507 96018258 دوره اول متوسطه متوسطه اول هفتم محبت 1 دخترانه 25   25
508 96018258 دوره اول متوسطه متوسطه اول هشتم محبت 2 دخترانه 26   26
509 96018258 دوره اول متوسطه متوسطه اول نهم محبت 3 دخترانه 26   26
510 96035193 ابتدایی ابتدایی اول یاس دخترانه 8   8
511 96035193 ابتدایی ابتدایی دوم نسترن دخترانه 5   5
512 96036181 ابتدایی ابتدایی اول شهامت-اول و دوم پسرانه   7 7
513 96036181 ابتدایی ابتدایی دوم شهامت-اول و دوم پسرانه   7 7
514 96036181 ابتدایی ابتدایی سوم شهادت پسرانه   16 16
515 96036388 ابتدایی ابتدایی اول تعاون پسرانه   3 3
516 96036388 ابتدایی ابتدایی دوم شادی پسرانه   11 11
517 96036388 ابتدایی ابتدایی سوم تعاون پسرانه   6 6
518 96036389 ابتدایی ابتدایی اول نرگس دخترانه 12   12
519 96036389 ابتدایی ابتدایی دوم نرگس دخترانه 7   7
520 96036389 ابتدایی ابتدایی سوم شقایق دخترانه 10   10
521 96037251 ابتدایی ابتدایی اول اول پسرانه   7 7
522 96037251 ابتدایی ابتدایی دوم دوم پسرانه   8 8
523 96037621 ابتدایی ابتدایی اول شقایق دخترانه 30   30
524 96037621 ابتدایی ابتدایی اول شقایق دخترانه 1   1
525 96037621 ابتدایی ابتدایی دوم بنفشه دخترانه 25   25
526 96037621 ابتدایی ابتدایی دوم لاله دخترانه 25   25
527 96037621 ابتدایی ابتدایی سوم محمدی دخترانه 21   21
528 96037621 ابتدایی ابتدایی چهارم شبنم دخترانه 22   22
529 96037621 ابتدایی ابتدایی چهارم نرگس دخترانه 21   21
530 96037621 ابتدایی ابتدایی پنجم یاس دخترانه 28   28
531 96037621 ابتدایی ابتدایی ششم سوسن دخترانه 20   20
532 96037622 ابتدایی ابتدایی اول 12 پسرانه   19 19
533 96037622 ابتدایی ابتدایی اول 11 پسرانه   19 19
534 96037622 ابتدایی ابتدایی دوم 21 پسرانه   34 34
535 96037622 ابتدایی ابتدایی سوم 31 پسرانه   22 22
536 96037622 ابتدایی ابتدایی چهارم 41 پسرانه   28 28
537 96037622 ابتدایی ابتدایی پنجم 51 پسرانه   32 32
538 96037622 ابتدایی ابتدایی ششم 61 پسرانه   28 28
539 96037623 ابتدایی ابتدایی اول بهار دخترانه 26   26
540 96037623 ابتدایی ابتدایی دوم شقایق دخترانه 21   21
541 96037623 ابتدایی ابتدایی سوم یاس دخترانه 25   25
542 96037623 ابتدایی ابتدایی چهارم نسترن دخترانه 23   23
543 96037623 ابتدایی ابتدایی پنجم نرگس دخترانه 23   23
544 96037623 ابتدایی ابتدایی ششم لاله دخترانه 30   30
545 96064338 ابتدایی ابتدایی اول یاس دخترانه 8   8
546 96064338 ابتدایی ابتدایی دوم چ دوم-چهارم دخترانه 10   10
547 96064338 ابتدایی ابتدایی سوم چ سوم-پنجم دخترانه 5   5
548 96064338 ابتدایی ابتدایی چهارم چ دوم-چهارم دخترانه 8   8
549 96064338 ابتدایی ابتدایی پنجم چ سوم-پنجم دخترانه 16   16
550 96064338 ابتدایی ابتدایی ششم نرگس دخترانه 28   28
جمع کل         8298