نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست توجیهی طرح تدبیر با حضور مدیران مقطع ابتدایی

نشست توجیهی طرح تدبیر با حضور مدیران مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نشست توجیهی طرح تدبیر با حضور مدیران مقطع ابتدایی برگزار گردید.

معاون آموزشی آموزش و پرورش در این جلسه اظهار داشت: اجرای این طرح که در راستای تحقق راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی است نه تنها به مدیران کمک می کند تا با رویکرد بهبود مستمر فرآیند و مشارکت عوامل انسانی براساس اهداف و مقررات آموزش و پرورش نسبت به تدوین برنامه عمل سالانه متناسب با نیازهای مدرسه اقدام نماید بلکه با اجرای برنامه توسط ارکان مختلف مدرسه همراه با ارزیابی مداوم وضعیت عملکرد مدرسه را بهبود خواهد بخشید.