نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج مسابقات ورزشی دختران در رشته های انفرادی و تیمی

نتایج مسابقات ورزشی دختران در رشته های انفرادی و تیمیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نتایج مسابقات ورزشی تیمی و انفرادی دختران در مرحله شهرستان به شرح زیر اعلام می گردد:

ردیف نام آموزشگاه مقطع رشته مقام تیمی
1 نمونه الزهراء متوسطه اول هندبال اول
2 شهیده روحی متوسطه اول هندبال دوم
3 قدس  متوسطه اول هندبال سوم
4 شاهد شهید عبدالرحمن آدمی ابتدایی جشنواره هندبال اول
5 شهید مدنی ابتدایی جشنواره هندبال دوم
6 فاطمیه ابتدایی جشنواره هندبال سوم
7 شهیده روحی متوسطه اول والیبال اول
8 الزهراء متوسطه اول والیبال دوم
9 فولادگر متوسطه اول والیبال سوم
10 شاهد شهید عبدالرحمن آدمی ابتدایی جشنواره والیبال اول
11 بنیاد15خرداد ابتدایی جشنواره والیبال دوم
12 فاطمیه ابتدایی جشنواره والیبال سوم
13 صدرا متوسطه دوم دو و میدانی اول
14 کاردانش آزاده متوسطه دوم دو و میدانی دوم
15 مهدیه متوسطه دوم دو و میدانی سوم
16 شهیده روحی متوسطه اول دو و میدانی اول
17 میرغفاری متوسطه اول دو و میدانی دوم
18 قدس  متوسطه اول دو و میدانی سوم مشترک
19 الزهراء متوسطه اول دو و میدانی سوم مشترک
19 شهید مدنی ابتدایی دو و میدانی اول
20 شهید نوروزی ابتدایی دو و میدانی دوم
21 خدیجه کبری  ابتدایی دو و میدانی سوم مشترک
22  شاهد شهید عبدالرحمن آدمی ابتدایی دو و میدانی سوم مشترک
23 نمونه امام صادق ع متوسطه دوم شطرنج اول
24 صدرا متوسطه دوم شطرنج دوم
25 عصمت متوسطه دوم شطرنج سوم
26 صدرا متوسطه اول شطرنج اول
27 الزهراء متوسطه اول شطرنج دوم
28 فولادگر متوسطه اول شطرنج سوم
29 شاهد شهید عبدالرحمن آدمی ابتدایی شطرنج اول
30 دین و دانش  ابتدایی شطرنج دوم
31 بنیاد15خرداد ابتدایی شطرنج سوم

 

ردیف نام  نام خانوادگی مقطع پسر آموزشگاه رشته مقام
1 فاطمه زارع شهرآبادی متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
2 نرگس کارگرابرقویی متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
3 فاطمه برزگر متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
4 فرزانه سادات پورسید متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
5 مهدیه سادات عظیمی متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
6 ریحانه  فلاح زاده متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
7 حنانه چاکرالحسینی متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
8 فاطمه پورقاسمی متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
9 فاطمه سادات سجادی متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
10 یاسمن زارع زاده متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
11 فائزه ستار متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
12 سارا فاتحی متوسطه اول دختران نمونه الزهراء هندبال اول
13 ریحانه  مهدی پور متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
14 فاطمه مهیاری متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
15 سمانه کاظمی متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
16 فاطمه ملکی زاده متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
17 فائزه چاکرالحسینی متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
18 سارا ستار متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
19 حدیث حاصلی متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
20 مهدیه  رنجبر متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
21 ریحانه  صالح زاده متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
22 فاطمه اکرمی ابرقویی متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
23 هانیه همتی متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
24 زینب مقیمی متوسطه اول دختران شهیده روحی هندبال دوم
25 شکوفه گودرزی متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
26 فاطمه شمسیان متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
27 فاطمه فلاح زاده متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
28 نرگس اکرمی متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
29 زهرا نصرتی متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
30 فاطمه مروجی متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
31 فاطمه صالحی متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
32 هانیه زارع ابرقویی متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
33 زهرا یزدان پناه متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
34 فاطمه مختاری زاده متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
35 نرگس فلاح فراغه متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
36 فاطمه فلاح زاده متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
37 فاطمه ابوالفتحی متوسطه اول دختران قدس هندبال سوم
38 محدثه سادات سجادی متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
39 زهرا عادل متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
40 زهراسادات  اکرمی متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
41 حدیث اکرمی متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
42 مرضیه رضائیان متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
43 فاطمه صالح زاده متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
44 مینا فلاح زاده متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
45 فاطمه فلاح زاده متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
46 مهدیه مهیاری متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
47 نوریه کریمی متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
48 ریحانه  چاکرالحسینی متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
49 مهدیه سادات نقیبی متوسطه اول دختران شهیده روحی والیبال اول
50 سحر زارع متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
51 محدثه سادات مولودی متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
52 زهرا مرادی متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
53 الهه سادات احمدی متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
54 عاطفه زارع زاده متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
55 زهرا راجی متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
56 حنانه کارگر متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
57 زهرا امیدواری متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
58 محدثه  فلاح زاده متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
59 زهرا برزگر متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
60 زینب طالبی متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
61 زهرا رستگار متوسطه اول دختران الزهراء والیبال دوم
62 زهرا وطن دوست متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
63 فاطمه فلاح متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
64 زهرا اکرمی متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
65 فرشته جبرئیلی متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
66 اعظم نعمتی زاده متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
67 عرفانه ابراهیمی متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
68 ملیکا رنجبر متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
69 زهرا داوری متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
70 زهرا زارع متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
71 مهدیه صبوری متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
72 فیروزه اکرمی متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
73 فاطمه صادقی متوسطه اول دختران فولادگر والیبال سوم
74 یلدا پرویزی ابتدایی ششم دختران بنیاد15خرداد جشنواره والیبال اول
75 فائزه اکبرزاده ابتدایی ششم دختران شاهدشهید عبدالرحمن آدمی جشنواره والیبال دوم
76 فاطمه قاسم زاده ابتدایی ششم دختران بنیاد15خرداد جشنواره والیبال سوم
77 مائده بقایی ابتدایی پنجم و چهارم دختران شاهدشهید عبدالرحمن آدمی جشنواره والیبال اول
78 پریا مختاری زاده ابتدایی پنجم و چهارم دختران فاطمه جشنواره والیبال دوم
79 بهاره شفیعی ابتدایی پنجم و چهارم دختران بشارت جشنواره والیبال سوم
80 فاطمه دهستانی ابتدایی دختران شاهد شهیدعبدالرحمن آدمی شطرنج اول
81 پریا زارع زاده ابتدایی دختران شاهد شهیدعبدالرحمن آدمی شطرنج دوم
82 رقیه نعمتی زاده ابتدایی دختران شاهد شهیدعبدالرحمن آدمی شطرنج سوم
83 پریسا ابراهیمی متوسطه اول دختران قدس شطرنج اول
84 ریحانه  مجرد متوسطه اول دختران صدرا شطرنج دوم
85 محدثه سادات مولودی متوسطه اول دختران نمونه الزهراء شطرنج سوم
86 عطیه فلاح زاده متوسطه دوم دختران امام صادق ع شطرنج اول
87 فاطمه اکبری متوسطه دوم دختران صدرا شطرنج دوم
88 مرضیه راجی متوسطه دوم دختران امام صادق ع شطرنج سوم
89 فاطمه عمیقی زاده ابتدایی ششم دختران شاهد شهید عبدالرحمن آدمی جشنواره هندبال اول
90 پریا زارع زاده ابتدایی ششم دختران شاهد شهید عبدالرحمن آدمی جشنواره هندبال دوم
91 فاطمه کریمی ابتدایی ششم دختران شهید مدنی جشنواره هندبال سوم
92 نرگس عبدالغفاری ابتدایی پنجم دختران فاطمیه جشنواره هندبال اول
93 هانیه همتی ابتدایی پنجم دختران شهیدمدنی جشنواره هندبال دوم
94 مائده استوار ابتدایی پنجم دختران شاهد شهیدعبدالرحمن آدمی جشنواره هندبال سوم
95 فاطمه کارگر متوسطه دوم دختران کاردانش آزاده دو و میدانی 100متر اول
96 فاطمه  قربانی متوسطه دوم دختران مهدیه دو و میدانی 100متر دوم
97 زهرا خیرپور متوسطه دوم دختران عصمت دو و میدانی 100متر سوم
98 غزل محمدپناه متوسطه دوم دختران مهدیه دو و میدانی400متر اول
99 فاطمه کارگر متوسطه دوم دختران کاردانش آزاده دو و میدانی400متر دوم
100 پریسا شرافت متوسطه دوم دختران صدرا دو و میدانی400متر سوم
101 فاطمه خوشمهر متوسطه دوم دختران صدرا دو ومیدانی 1200متر اول
102 رکسانا ذاکری متوسطه دوم دختران کاردانش آزاده دو ومیدانی 1200متر دوم
103 مهدیه غفاری متوسطه دوم دختران مهدیه دو ومیدانی 1200متر سوم
104 لیلا حسن پور متوسطه دوم دختران صدرا پرش طول اول
105 فاطمه خوشمهر متوسطه دوم دختران صدرا پرش طول دوم
106 مریم فلاح زاده متوسطه دوم دختران امام صادق ع پرش طول سوم
107 پریسا شرافت متوسطه دوم دختران صدرا پرتاب وزنه4kg اول
108 معصومه عیدی زاده متوسطه دوم دختران امام صادق ع پرتاب وزنه4kg دوم
109 عطیه اکرمی متوسطه دوم دختران عصمت پرتاب وزنه4kg سوم
110 مهدیه عظیمی متوسطه اول دختران الزهراء دو و میدانی 100متر اول
111 مریم شمس  متوسطه اول دختران میرغفاری دو و میدانی 100متر دوم
112 فاطمه مختاری   متوسطه اول دختران قدس دو و میدانی 100متر سوم
113 مهدیه زارعی متوسطه اول دختران شهیده روحی دو و میدانی400متر اول
114 مبینا شمس متوسطه اول دختران میرغفاری دو و میدانی400متر دوم
115 زهرا نصرتی متوسطه اول دختران قدس دو و میدانی400متر سوم
116 سمیرا صفری متوسطه اول دختران میرغفاری دو ومیدانی 1200متر اول
117 مریم کریمی متوسطه اول دختران فضیلت دو ومیدانی 1200متر دوم
118 فائزه جبرئیلی متوسطه اول دختران فولادگر دو ومیدانی 1200متر سوم
119 مهدیه عظیمی متوسطه اول دختران الزهراء پرش طول اول
120 نرگس فلاح متوسطه اول دختران قدس پرش طول دوم
121 نوریه کریمی متوسطه اول دختران شهیده روحی پرش طول سوم
122 نوریه کریمی متوسطه اول دختران شهیده روحی پرتاب وزنه3kg اول
123 نرگس  فلاح متوسطه اول دختران قدس پرتاب وزنه3kg دوم
124 مهدیه اکرمی متوسطه اول دختران فولادگر پرتاب وزنه3kg سوم
125 محیا قدیری ابتدایی دختران شهید مدنی دو ومیدانی100متر اول
126 هانیه امیدپناه ابتدایی دختران شهید مدنی دو ومیدانی100متر دوم
127 مهدیه  صالحی ابتدایی دختران شاهد شهید عبدالرحمن آدمی دو ومیدانی100متر سوم
128 فاطمه سادات زارع زاده ابتدایی دختران فاطمیه دو ومیدانی600متر اول
129 معصومه فلاح ابتدایی دختران عفت دو ومیدانی600متر دوم
130 زهرا کارگران ابتدایی دختران خدیجه کبری دو ومیدانی600متر سوم
131 فاطمه عمیقی زاده ابتدایی دختران شاهد شهید عبدالرحمن آدمی پرتاب وزنه اول
132 ساجده رستگارپناه ابتدایی دختران شهید نوروزی پرتاب وزنه دوم
133 ساغر راجی ابتدایی دختران دین و دانش پرتاب وزنه سوم
134 محدثه زارع ابتدایی دختران شهید نوروزی پرتاب توپ تنیس اول
135 فاطمه کریمی ابتدایی دختران شهید مدنی پرتاب توپ تنیس دوم
136 فاطمه فلاح زاده ابتدایی دختران بشارت پرتاب توپ تنیس سوم
137 زهرا کارگران ابتدایی دختران خدیجه کبری پرش طول اول
138 فاطمه کریمی ابتدایی دختران شهید مدنی پرش طول دوم
139 فاطمه تولایی ابتدایی دختران شهید نوروزی پرش طول سوم