نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهمترین مأموریت و رسالت حوزه ی معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش

مهمترین مأموریت و رسالت حوزه ی معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورشمهمترین مأموریت و رسالت حوزه ی معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش عبارت است از موقعیت آفرینی تربیتی برای دانش آموزان..تربیت درهمه ی ساحت های زیستی بدنی، روحی روانی، فردی خانوادگی، فرهنگی سیاسی اجتماعی، علمی فناوری واقتصادی، دینی اخلاقی ومذهبی
با این نگاه آموزش نیز هم بسترساز تربیت است هم هدف و مقصدش تربیت است.. یک مدیر، یک معاون، یک مربی، یک معلم، یک خدمتگذار، همه وهمه باید نقش الگوی تربیتیِ خود را ایفا کنند.
دوستان وهمکاران عزیز! حوزه ی پرورشی وفرهنگی حوزه ای بسیار بسیار گسترده است که تنها با خرد و اراده ی جمعی  امکان پذیراست.
پس با بکارگیری تمامی امکانات شرایط وفضاهای تربیتی چشم انداز بسیار زیبا، امید آفرین ونشاط انگیزبرای خانواده ها، دانش آموزان ومجموعه ی عظیم تعلیم وتربیت ترسیم خواهد شد.
به امید روزهای روشن تر به برکت صلوات برمحمدوآل محمد