نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه جهت انتخاب و انتصاب مدیران

مصاحبه جهت انتخاب و انتصاب مدیرانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،در ادامه فرایند انتخاب و انتصاب مدیران، جلسه مصاحبه از داوطلبان پست مدیریت مدارس در تاریخ 99/4/16 از ساعت 7:30 الی 12:30 برگزار و نتایج آن به اداره کل اعلام گردید.