نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه های بدون خودرو


کارکنان مرد اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، در حرکتی نمادین، سه شنبه هر هفته را به عنوان «سه شنبه های بدون خودرو» نامگذاری کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، کارکنان مرد این اداره در راستای کاهش آلودگی هوا، با خرید دوچرخه و استفاده از آن به جای خودرو، شعار هوای پاک را سر دادند.

در همین راستا و در جهت تبلیغ کاهش استفاده از خودرو، روز سه شنبه هر هفته، بطور نمادین به عنوان «سه شنبه های بدون خودرو» نامگذاری گردید.