نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی

جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی


گروه بهبود کیفیت سوادآموزی با حضور معاون سوادآموزی و رئیس سنجش سوادآموزی اداره کل تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی با حضور امین الرعایا، معاون سوادآموزی اداره کل و حاضری، رئیس سنجش سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و اعضای گروه بهبود کیفیت سوادآموزی شهرستان، برگزار گردید.

در این جلسه در مورد میزان افراد بیسواد موجود در بانک اطلاعاتی و ضرورت پایش صحیح بیسوادان و جذب افراد بیسواد برای ریشه کنی بیسوادی تأکید گردید.