نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اسکان نورورزی با مدیران مدارس اسکان

جلسه اسکان نورورزی با مدیران مدارس اسکان


مدیران و خدمتگزاران مدارس اسکان نوروزی در جلسه توجیهی ستاد اسکان نوروزی شرکت نمودند.