نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تهیه سی دی ضمن خدمت مفاهیم و تربیت قرآنی

تهیه سی دی ضمن خدمت مفاهیم و تربیت قرآنی


 برنامه ضمن خدمت سفیران سلامت

اسامی گروه 1  چون اکثریت اداری هستند بعدا اعلام می گردد.

کلیه همکاران محترم به علت محدود بودن ظرفیت  کلاس ها حتما در گروه خود و

زمان معین شده در کلاس شرکت نمایند . در غیر اینصورت غیبت منظور شده و حذف می گردند

  اسامی  گروه 2

یک شنبه  95/05/31  ساعت 8:30  الی 11:45

و دوشنبه  95/05/1  ساعت 8:30  الی 11:45

مکان : آموزشگاه ابتدایی بعثت

 

شرکت کنندگان  گروه 2
ردیف منطقه کد پرسنلی نام و نام خانوادگی نام پدر رشته شغلی
۱ ابرکوه ۷۳۱۲۸۲۴۳ كاظم ابراهیمی اسدآبادی قدرت اله آموزگاری
۲ ابرکوه ۲۷۰۴۵۵۶۹ طیبه ابراهیمی پور اسمعيل دبیری
۳ ابرکوه ۷۲۹۶۷۹۳۱ سیمین ارزانی شمس آبادی محمدحسن دبیری
۴ ابرکوه ۹۲۵۵۵۱۷۲ فاطمه استوار غلامرضا دبیری
۵ ابرکوه ۷۲۹۶۸۸۲۰ محمدعلی اكرمی عباس دبیری
۶ ابرکوه ۷۲۹۶۸۸۱۳ علی اكبر اكرمی ابرقوئی ميرزاعلي دبیری
۷ ابرکوه ۱۲۳۹۲۴۴۳ محمود رضا بادی مهرآبادی محمدرضا خدمتگزار
۸ ابرکوه ۷۲۹۶۳۲۸۲ اعظم پورقاسمی ابرقوئی علي آموزگاری
۹ ابرکوه ۷۳۱۲۰۲۰۱ حسین تقی پناه محمدعلي دبیری
۱۰ ابرکوه ۱۱۴۷۷۳۸۵ خدیجه جعفری پناه حبيب اله دبیری
۱۱ ابرکوه ۷۲۹۱۲۸۶۷ سیداحمد حسینی شهرسبی سيدامان اله آموزگاری
۱۲ ابرکوه ۴۶۷۱۴۱۶۹ سیداسدالله حقدوست ابرقوئی سيدعلي اكبر دبیری
۱۳ ابرکوه ۶۰۷۵۷۵۱۲ افخم السادات حقدوست ابرقوئی سيدحيدر دبیری
۱۴ ابرکوه ۷۳۱۲۸۶۰۶ سیدمحمدعلی حقدوست ابرقوئی سيدعلي اكبر آموزگاری
۱۵ ابرکوه ۷۲۹۱۰۵۴۲ محمد دشتی حسن دبیری
۱۶ ابرکوه ۶۰۰۱۵۲۸۶ بتول دهقانی ده عرب يداله دبیری
۱۷ ابرکوه ۹۶۳۱۰۰۷۱ زهرا رستگار محمدعلي مشاور تحصیلی
۱۸ ابرکوه ۷۲۶۵۳۸۵۳ محسن زارع زاده ابرقویی ابوالقاسم مربی امورتربیتی 
۱۹ ابرکوه ۷۲۹۶۳۷۲۶ رباب زارع مدوئیه رضا مدیریت واحد 
۲۰ ابرکوه ۷۳۱۲۹۴۹۲ مهین زرنگارابرقوئی جلال آموزگاری
۲۱ ابرکوه ۷۲۹۶۵۲۷۹ محمدرضا شیخی ابرقوئی ابراهيم دبیری
۲۲ ابرکوه ۷۳۱۲۷۶۰۴ شعبان صالحی اردچی غلامحسين آموزگاری
۲۳ ابرکوه ۷۳۱۲۵۵۸۳ رحیمه عبیری علي محمد مشاور تحصیلی
۲۴ ابرکوه ۱۲۳۰۹۴۳۱ بتول عزیزی محمدحسين مراقب بهداشت
۲۵ ابرکوه ۷۲۹۶۵۵۱۱ صدیقه عزیزی پناه ابرقوئی زينل دبیری
۲۶ ابرکوه ۱۰۵۹۳۴۷۰ نوشین عطری آقا ميرزا متصدی خدمات 
۲۷ ابرکوه ۷۲۹۷۱۱۵۸ نسرین عظیمی ابرقوئی سيدنعمت اله آموزگاری
۲۸ ابرکوه ۷۳۱۷۴۰۶۱ رضا عمیقی ابرقوئی علي محمد دبیری
۲۹ ابرکوه ۶۰۷۵۶۹۵۱ عباس فاتحی ابرقوئی غلامحسين دبیری
۳۰ ابرکوه ۷۲۹۶۸۵۷۰ زهرا فرج نژادابرقوئی حسين دبیری
۳۱ تفت ۱۰۶۸۶۳۴۷ صدیقه فرهمند اكبر آموزگاری
۳۲ ابرکوه ۷۳۰۷۱۷۱۳ سكینه فلاح زاده ابرقوئ اسمعيل دبیری
۳۳ ابرکوه ۲۵۷۸۷۰۸۱ فهیمه فلاح زاده ابرقوئ سيدمحمد هنرآموزی
۳۴ ابرکوه ۷۲۹۶۵۵۴۳ میرزامحمد فلاح زاده بمانعلي دبیری
۳۵ ابرکوه ۷۲۹۷۱۶۲۳ زهرا كارگر حسن دبیری
۳۶ ابرکوه ۱۰۵۳۳۲۱۸ مریم كارگر بداف حسين خدمات عمومی
۳۷ ابرکوه ۷۳۱۲۸۳۱۷ اصغر كارگران اردچی حسين آموزگاری
۳۸ ابرکوه ۷۲۹۶۲۶۶۸ لیلا كیوان پناه علي محمد آموزگاری
۳۹ ابرکوه ۱۰۵۹۳۴۵۶ فاطمه مرادی مهرآبادی رضاعلي  خدمات عمومی
۴۰ ابرکوه ۷۲۹۶۲۹۳۲ مژگان ملكی سيدعبدالرسول آموزگاری
۴۱ ابرکوه ۷۳۱۴۳۴۲۳ مینو ملكی سيدعبدالرسول مشاور تحصیلی
۴۲ ابرکوه ۷۲۹۶۴۲۷۷ عظیمه میرحسینی سيداسمعيل آموزگاری
۴۳ ابرکوه ۷۳۱۶۰۹۲۸ اعظم میرحسینی درب قلع سيد اسماعيل مدیریت واحد آموزشی
۴۴ ابرکوه ۷۳۰۶۹۳۸۰ سیدعظیم هدایت سيدهدايت آموزگاری
۴۵ ابرکوه ۷۲۸۷۲۸۱۴ وحیده یگانگی ابركوئی سليمان آموزگاری

 

 اسامی گروه 3

سه شنبه  95/6/2  ساعت 8:30  الی 11:45

چهارشنبه  95/6/3  ساعت 8:30  الی 11:45

مکان : آموزشگاه ابتدایی بعثت

 

شرکت کنندگان در دوره  گروه 3
ردیف کد پرسنلی نام و نام خانوادگی نام پدر رشته شغلی
۱ ۷۲۹۶۶۱۳۶ محترم آدمی ابرقوئی علي اكبر مدیریت واحد آموزشی
۲ ۷۳۱۲۷۷۰۱ غلامرضا اكرمی ابرقوئی علي اكبر آموزگاری
۳ ۷۲۹۷۱۳۸۰ مرضیه سادات اكرمی ابرقوئی سيدآقا مراقب بهداشت
۴ ۷۲۹۶۳۸۸۵ اعظم اكرمی ابرقوئی عباس آموزگاری
۵ ۷۳۰۷۳۴۵۱ زهرا اكرمی ابرقوئی رمضان آموزگاری
۶ ۷۲۹۱۲۴۵۸ علی برزگر محمد دبیری
۷ ۷۲۷۵۳۷۵۲ محمدحسین بهرامی ابرقوئی مهدي دبیری
۸ ۷۲۹۷۲۲۳۰ اشرف پوراكرمی ابرقوئی غلامرضا آموزگاری
۹ ۷۳۱۲۷۶۷۵ زهرا پورامینی ابرقوئی بمانعلي آموزگاری
۱۰ ۷۲۹۶۳۹۷۳ مریم پورزارع علي آموزگاری
۱۱ ۶۰۷۵۷۳۶۸ زهره تدین سياوش دبیری
۱۲ ۷۳۱۷۲۲۰۵ محمدعلی حاتمی زاده ابرقوئی حسين دبیری
۱۳ ۷۲۹۷۲۵۳۷ زمانه حمیدی زاده ابرقو حسن آموزگاری
۱۴ ۷۳۱۲۹۸۷۱ فاطمه صغری خاموشی ابرقوئی حسين مربی امورتربیتی 
۱۵ ۷۲۸۱۶۵۰۱ مرضیه دادپور محمدجواد آموزگاری
۱۶ ۱۱۴۷۷۷۷۱ فاطمه دهقان پور ده عرب محمد علي مراقب بهداشت
۱۷ ۷۳۱۲۵۹۵۳ فاطمه رازقی ابرقوئی محمد آموزگاری
۱۸ ۷۲۹۶۱۳۰۶ اقدس رضائیان ابرقوئی غلامرضا آموزگاری
۱۹ ۷۲۹۷۰۰۰۴ صدیقه روحی رحمن آموزگاری
۲۰ ۷۳۱۲۸۳۳۱ اعظم زارع ابرقوئی محمد مربی امورتربیتی
۲۱ ۷۳۱۲۰۵۶۱ طیبه زارع زاده ابركوهی سيد جعفر دبیری
۲۲ ۷۳۰۱۱۹۱۶ الیزابت زارع سعادت آبادی علي اكبر دبیری
۲۳ ۴۶۷۱۲۷۵۰ پروین صالحی ابرقوئی محمود دبیری
۲۴ ۷۲۶۴۱۰۴۲ محمدصادق صالحی ابرقوئی اسدالله دبیری
۲۵ ۹۲۵۵۵۳۸۰ سیدمجتبی صحافی سيدمحمود دبیری
۲۶ ۷۲۹۶۳۶۸۴ عبدالعلی طالبی مهرآبادی غلامرضا آموزگاری
۲۷ ۷۲۹۶۴۱۳۲ جواهر عبیری محمد آموزگاری
۲۸ ۷۲۹۷۰۰۱۱ فردوس عزیزی پناه ابرقوئی محمدحسين آموزگاری
۲۹ ۲۷۰۸۴۴۶۷ بهاره فاتح پناه حسن دبیری
۳۰ ۹۲۵۵۵۰۹۱ شمسی فرهمند محمدباقر دبیری
۳۱ ۱۰۵۳۲۷۳۸ حسن فلاح حسین آبادی محمد متصدی خدمات عمومی
۳۲ ۱۲۳۹۲۲۸۱ ابوذر فلاح زاده غلامرضا خدمتگزار
۳۳ ۲۷۰۴۲۹۰۱ بتول فلاح زاده ابرقوئی حسن دبیری
۳۴ ۶۷۸۵۲۴۴۳ علیه فلاح زاده ابرقوئی محمد دبیری
۳۵ ۷۳۱۲۹۲۳۸ فاطمه صغری فلاح زاده ابرقوئی حسن مدیریت واحد آموزشی
۳۶ ۷۲۹۷۲۲۴۸ طاهره فلاحزاده ابرقوئی حسن آموزگاری
۳۷ ۹۲۵۵۰۴۶۲ سهیلا فلاحزاده ابرقوئی علي مربی امورتربیتی 
۳۸ ۹۶۳۰۷۹۸۹ سمیه كاردی احمد آموزگاری
۳۹ ۹۶۲۷۱۵۵۷ اقدس كریمی خرمی محمد آموزگاری
۴۰ ۷۲۹۱۲۲۹۶ فاطمه كمالی جواد دبیری
۴۱ ۱۰۵۹۳۵۰۵ مصطفی مرادی مهرآبادی مرتضي قلي متصدی خدمات عمومی
۴۲ ۱۲۳۹۲۶۹۰ میثم مرادی مهرآبادی مرتضي قلي خدمتگزار
۴۳ ۷۲۹۶۷۴۴۱ كبری مشتاقیان ابرقوئی حسين مربی امورتربیتی 
۴۴ ۷۲۹۶۵۹۹۱ منیژه مشتاقیان ابرقوئی محمد دبیری
۴۵ ۷۲۹۷۲۰۶۱ مرجان مهربان ماشاءاله آموزگاری

 

 اسامی گروه 4

 شنبه  95/6/6  ساعت 8:30  الی 11:45

یکشنبه  95/6/7  ساعت 8:30  الی 11:45

مکان : آموزشگاه ابتدایی بعثت

شرکت کنندگان  گروه 4 
ردیف کد پرسنلی نام و نام خانوادگی نام پدر رشته شغلی
۱ ۲۱۷۵۰۷۱۶ مصیب ابرقوئی اسداله آموزگاری
۲ ۱۰۵۳۳۲۴۱ آسیه ارجمندی نادعلي متصدی خدمات 
۳ ۷۲۹۷۲۲۶۲ صدیفه ارزانی شمس آبادی رضا آموزگاری
۴ ۱۱۴۷۷۱۹۱ مریم ارزانی شمس آبادی رضا دبیری
۵ ۷۳۰۷۲۷۲۲ زهرا ارزانی شمس آبادی مصطفي دبیری
۶ ۴۶۷۱۸۴۴۸ افخم اكرمی علي دبیری
۷ ۷۳۲۶۵۲۲۳ زهرا اكرمی ابرقوئی رجب دبیری
۸ ۷۲۹۶۰۲۴۸ اكبر اكرمی ابرقوئی رجب دبیری
۹ ۷۲۹۷۰۷۲۷ حسن اكرمی ابرقوئی حسين هنرآموزی
۱۰ ۷۲۹۷۰۶۰۷ شهین امامی پناه ابرقوئ نوبخش دبیری
۱۱ ۷۲۹۷۲۳۱۱ آرزو باقی پور حبيب آموزگاری
۱۲ ۷۲۹۶۹۹۳۵ فاطمه توكل محمدحسن دبیری
۱۳ ۷۲۹۷۰۱۵۶ مرضیه حاصلی ابرقویی قدمعلي آموزگاری
۱۴ ۷۳۱۲۰۲۹۵ ذبیح اله حیدری حسين آموزگاری
۱۵ ۷۲۹۶۴۳۴۰ مهین حیدری مدوئیه جواد مدیریت واحد آموزشی
۱۶ ۷۲۹۶۶۹۱۵ ناهید خاموشی ابرقوئی امان اله دبیری
۱۷ ۷۳۱۲۸۶۳۸ طاهره خیرخواه ابرقوئی محمود آموزگاری
۱۸ ۷۳۰۶۷۵۸۸ علی رضائیان ابرقوئی ابوالقاسم دبیری
۱۹ ۷۲۹۶۱۱۳۷ حبیب رضائیان ابرقوئی مصطفي آموزگاری
۲۰ ۶۱۹۰۱۶۳۱ فرح ناز زارع جلال دبیری
۲۱ ۶۰۰۱۶۶۱۹ محمدهادی زارع زاده ابرقوئی حبيب هنرآموزی
۲۲ ۷۲۹۶۵۱۴۱ علیرضا زارع زاده رضاقلي دبیری
۲۳ ۷۲۶۵۶۴۵۷ مهری سلیمانی سيدسليمان آموزگاری
۲۴ ۷۲۵۷۶۰۶۰ فاطمه شجاع ابرقوئی محمدعلي دبیری
۲۵ ۱۱۴۷۷۲۰۱ فاطمه عظیمی سيد علي اكبر مراقب بهداشت
۲۶ ۷۲۹۷۰۵۳۳ زهرا عظیمی ابرقوئی سيدمحمود دبیری
۲۷ ۷۲۹۶۷۳۸۵ طاهره عظیمی ابرقوئی سيدحيدر مربی امورتربیتی 
۲۸ ۷۲۹۷۱۱۷۲ عظیمه السادات عظیمی ابرقوئی سيدجواد دبیری
۲۹ ۱۱۴۷۷۲۵۸ زهرا عمیقی عباس مراقب بهداشت
۳۰ ۷۲۹۶۷۲۵۸ افاق عمیقی ابرقوئی غلامحسين مربی امورتربیتی
۳۱ ۷۲۹۷۰۹۲۸ رضا عمیقی ابرقوئی جعفر دبیری
۳۲ ۷۳۱۷۱۵۰۱ مجید غفوری ابرقوئی محمدجعفر دبیری
۳۳ ۷۳۱۵۰۴۲۴ مرضیه غفوری ابرقوئی باقر دبیری
۳۴ ۱۱۴۷۷۷۱۶ زهره فاتحی ابرقوئی محمد علي مراقب بهداشت
۳۵ ۷۳۱۲۰۴۵۷ محبوبه فاتحی ابركوهی محمود آموزگاری
۳۶ ۷۳۰۶۸۳۲۵ فاطمه فتاحی مصطفي دبیری
۳۷ ۷۳۱۲۸۲۰۴ محمدحسین فتاحی امراله كارشناس امور 
۳۸ ۱۱۴۷۷۴۸۰ مرضیه فلاح زاده ابرقوئی محمد مراقب بهداشت
۳۹ ۱۲۲۹۷۱۶۶ اكبر كارگران محمد سرایدار
۴۰ ۷۲۹۷۲۶۶۴ زهرا كریمی مریم آبادی قاسم انبارداری
۴۱ ۷۳۰۷۳۲۴۱ صدیقه مشتاقی ابرقوئی محمود خدمتگزار
۴۲ ۹۲۵۵۵۱۰۱ رباب معمارزاده حسين دبیری
۴۳ ۷۲۹۷۲۳۵۰ مریم نیكی ابرقوئی حسين آموزگاری
۴۴ ۹۶۳۹۸۸۴۱ مهرانگیز وجوهیان ابراهيم آموزگاری
۴۵ ۶۷۸۵۳۰۴۳ نادیا ولیی ابرقوئی علي محمد دبیری

 اسامی گروه 5

 دوشنبه  95/6/8  ساعت 8:30  الی 11:45

سه شنبه  95/6/9  ساعت 8:30  الی 11:45

مکان : آموزشگاه ابتدایی بعثت

شرکت کنندگان  گروه 5
ردیف کد پرسنلی نام و نام خانوادگی نام پدر رشته شغلی
۱ ۹۲۵۵۵۱۲۶ مریم استادی حسين آموزگاری
۲ ۷۳۱۲۸۴۴۴ اعظم افضلی ابرقوئی رضاقلي آموزگاری
۳ ۷۳۱۲۸۷۷۲ فاطمه اكرمی ابرقوئی رجب دبیری
۴ ۶۲۴۲۱۹۴۸ زهرا برزگر براتعلي دبیری
۵ ۷۲۹۱۰۹۴۴ حجت الله برزگرابرقوئی محمد دبیری
۶ ۶۰۰۲۵۴۰۵ طیبه برزگرابرقوئی محمدعلي دبیری
۷ ۷۲۹۷۰۵۸۱ اعظم برهان پناه ابرقوئی محمدحسن دبیری
۸ ۲۰۳۵۱۴۴۲ طاهره بهرامی ابرقوئی قلي آموزگاری
۹ ۷۲۹۷۰۹۱۰ اشرف پورحسین عباس دبیری
۱۰ ۷۳۱۲۹۲۷۷ كبری جبرئیلی ابرقوئی علي مدیریت واحد 
۱۱ ۷۲۶۲۴۳۶۶ سكینه حسینی محمود دبیری
۱۲ ۱۲۳۹۲۳۰۹ رسول حسینیان محمد تقي خدمتگزار
۱۳ ۷۳۱۳۰۱۱۸ زهرا حیاتی زاده ابرقوئی محمد آموزگاری
۱۴ ۷۳۱۲۹۱۷۱ عظیمه خاموشی ابرقوئی محمد مربی امورتربیتی 
۱۵ ۷۲۹۶۹۹۲۸ آسیه خانقائی ابرقوئی رجبعلي دبیری
۱۶ ۱۰۵۹۳۴۴۹ فاطمه دارائی ابرقوئی احمد متصدی خدمات 
۱۷ ۷۳۱۷۳۵۶۷ پروین رجائی سيدمحمدرضا آموزگاری
۱۸ ۷۲۹۶۴۰۳۷ صغری رحیم پور حسين آموزگاری
۱۹ ۷۲۹۷۰۷۷۳ قدسیه رسولی سيدمهدي دبیری
۲۰ ۷۲۹۷۰۳۱۸ سیدرضا زارع زاده ابرقوئی سيدمحمد دبیری
۲۱ ۷۲۹۶۸۷۰۰ صغری زارع زاده ابرقوئی علي انبارداری
۲۲ ۷۲۹۶۸۲۰۳ هما ستارشمس آبادی عزيزاله هنرآموزی
۲۳ ۷۳۱۲۹۱۶۴ محمدعلی شكیبا غلام علي دبیری
۲۴ ۷۳۱۳۰۰۴۴ حبیبه سلطان صالح زاده  حسن مدیریت واحد 
۲۵ ۷۳۱۴۳۶۴۹ فاطمه عابدین پورابرقوئی حسن مراقب بهداشت
۲۶ ۷۲۹۶۵۴۵۵ فاطمه سادات عظیمی  سيدمحمود دبیری
۲۷ ۷۲۹۷۲۵۸۳ كبری عمیقی ابرقوئی غلامحسين دبیری
۲۸ ۷۳۰۷۱۵۳۷ جمیله غلام زاده ابرقوئی اسمعيل دبیری
۲۹ ۷۲۹۷۰۶۲۱ كبری غلامزاده ابرقوئی اسمعيل مربی امورتربیتی
۳۰ ۱۰۵۳۳۱۷۶ مهین فلاح حسین آبادی علي متصدی خدمات 
۳۱ ۷۳۱۲۶۹۱۶ خاطره فلاح زاده ابرقوئی علي بابا دبیری
۳۲ ۷۲۹۷۰۹۶۷ طیبه فلاح زاده ابرقوئی احمد دبیری
۳۳ ۷۳۱۲۷۳۹۳ مرجان فلاح زاده ابرقوئی عين اله دبیری
۳۴ ۷۲۹۶۹۹۷۴ فاطمه فلاحزاده ابرقویی حسن آموزگاری
۳۵ ۷۲۹۱۳۲۶۶ فاطمه قدیریان ابرقوئی احمد مشاور تحصیلی
۳۶ ۷۲۹۶۹۷۲۷ فاطمه السادات قریشی سيدعلي مشاور تحصیلی
۳۷ ۷۲۹۶۷۳۹۲ میترا قریشی سيدعلي دبیری
۳۸ ۷۳۱۵۱۲۰۰ زهرا قنبری مهرآبادی محمدرضا دبیری
۳۹ ۷۲۷۵۴۴۲۶ محمدكاظم كاردی ابرقوئی رضا دبیری
۴۰ ۷۲۹۱۳۰۰۱ زهرا كارگرخرم آبادی امير مسئول خدمات مالی
۴۱ ۷۲۹۶۹۷۴۱ اكرم خانم موسوی سيد حبيب مربی امورتربیتی 
۴۲ ۷۳۲۶۵۱۴۲ زكیه السادات میرعظیمی  سيدمحمد دبیری
۴۳ ۱۳۰۶۸۹۷۳ فاطمه السادات هدایتی  سيد حسام آموزگاری
۴۴ ۹۲۵۵۵۰۳۸ الهام واعظ ابرقوئی جلال آموزگاری
۴۵ ۶۰۰۲۹۶۴۲ اعظم ویلان پناه محمدعلي دبیری