نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید ارسال کارنامه بدوخدمت معلمان و سر فصل بدوانتصاب مدیران

تمدید ارسال کارنامه بدوخدمت معلمان و سر فصل بدوانتصاب مدیران


تمدید ارسال کارنامه بدوخدمت معلمان و سر فصل بدوانتصاب مدیران
سرفصل بدوانتصاب مدیران

مهلت ارسال کارنامه الکترونیکی آزمون غیرحضوری درس افزار دوره بدوخدمت معلمان تا  تاریخ
 94/12/08 تمدید گردید