نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از برترین های آزمون علمی مقایسه ای دبیرستان های دوره دوم شهرستان

تقدیر از برترین های آزمون علمی مقایسه ای دبیرستان های دوره دوم شهرستانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، با حضور در دبیرستان های متوسطه دوره دوم،از دانش آموزان دارای رتبه برتر در آزمون علمی مقایسه ای سال تحصیلی 98-97 تقدیر به عمل آمد که اسامی این دانش آموزان به شرح زیر می باشد:

نتایج آزمون علمی سال تحصیلی 98-97
ردیف نام ونام خانوادگی رشته  پایه رتبه در شهر رتبه در استان نام مدرسه ورتبه در استان تعداد کل دانش آموزان شهر تعداد کل دانش آموزان استان رتبه شهر در استان تفاوت درصدی با میانگین استان
1 زهرا سالاری پناه تجربی دهم 1 87 امام صادق -16از117 184 3512 12از14 10.83
2 سینا فرهمند تجربی دهم 2 153 امام علی-37 184 3512 12 10.83
3 مبینا زارع شهرآبادی تجربی دهم 3 226 امام صادق 184 3512 12 10.83
4 مرضیه راجی اسدآبادی تجربی یازدهم 1 89 امام صادق -15از119 187 3616 10از14 9.42
5 آرمین فرهمند تجربی یازدهم 2 92 امام علی-26 187 3616 10 9.42
6 صالح مهدی جهانی مهرابادی تجربی یازدهم 3 108 امام علی 187 3616 10 9.42
7 سید مهدی زارع زاده تجربی دوازدهم 1 2 امام علی-22از119 192 3268 11از14 11.49
8 محمدبهرامی تجربی دوازدهم 2 52 امام علی 192 3268 11 11.49
9 فاطمه معتمد تجربی دوازدهم 3 74 امام صادق13 192 3268 11 11.49
10 محمد قیومی زاده ریاضی دهم 1 230 امام علی-43از62 72 1513 9از10 18   
11 نگین شمس اسفنداباد ریاضی دهم 2 346 امام صادق-35 72 1513 9    18   
12 فاطمه دهستانی اسفندآبادی ریاضی دهم 3 390 امام صادق 72 1513 9    18   
13 فاطمه السادات قریشی ریاضی یازدهم 1 177 امام صادق-26از60 54 1399 6از10 10.48
14 احمدرضاامیدپناه ریاضی یازدهم 2 236 امام علی- 30 54 1399 6    10.48
15 سید دانیال عظیمی ریاضی یازدهم 3 310 امام علی 54 1399 6    10.48
16 زهرازارع زاده ابرقوئی ریاضی دوازدهم 1 84 امام صادق-30از59 41 1282 7از10 7.25
17 سارافلاح زاده ریاضی دوازدهم 2 93 امام صادق 41 1282 7    7.25
18 محمد عابدی شمس آبادی ریاضی دوازدهم 3 171 امام علی 41 1282 7    7.25
19 فاطمه موحدی مهرآبادی  انسانی دهم 1 124 فرزانگان61از128 168 3690 14از14 12.78
20 النازفرهمندهکی  انسانی دهم 2 503 مهدیه -96 168 3690 14    12.78
21 زکیه یادگارزاده اردچی  انسانی دهم 3 517 فرزانگان 168 3690 14    12.78
22 زهراقربانی  انسانی یازدهم 1 104 عصمت-42از123 127 3283 11از14 12.26
23 زهراشریف فراغه  انسانی یازدهم 2 133 عصمت-42از123 127 3283 11    12.26
24 زهرادهقانی  انسانی یازدهم 3 246 آسیه43 127 3283 11    12.26
25 زهرا راجی اسدآبادی  انسانی دوازدهم 1 153 آسیه66از115 99 2608 12از14 18.73
26 لیلا فلاح زاده اسدآبادی  انسانی دوازدهم 2 253 آسیه 99 2608 12    18.73
27 آرزوشریف فراغه  انسانی دوازدهم 3 388 عصمت80 99 2608 12    18.73
28 ام البنین گل شائیان معارف  دهم 1 23 صدرادخترانه6از10 43 281 5از6 10.47
29 حدیثه عسکرنژادفراغه معارف  دهم 2 29 صدرادخترانه6از10 43 281 5    10.47
30 علیرضااکرمی ابرقوئی معارف  دهم 3 37 صدراپسرانه8از10 43 281 5    10.47
31 ودیعه السادات حسینی معارف  یازدهم 1 17 صدرادخترانه9از9 61 249 5از6 10.47
32 فاطمه علی پناه ابرقوئی معارف  یازدهم 2 24 صدرادخترانه 61 249 5    10.47
33 زهرا فلاح زاده معارف  یازدهم 3 26 صدرادخترانه 61 249 5    10.47
34 فاطمه اکرمی شمس آبادی معارف  دوازدهم 1 3 صدرادخترانه 35 183 4از6 23.58
35 مریم نوری معارف  دوازدهم 2 37 صدرادخترانه 35 183 4    23.58
36 لیلا حسن پور معارف  دوازدهم 3 39 صدرادخترانه 35 183 4    23.58