نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجزیه و تحلیل بازدید اداره کل از مدارس شهرستان

تجزیه و تحلیل بازدید اداره کل از مدارس شهرستان


واحد پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، نتیجه بازدید از مدارس شهرستان ابرکوه را طی جلسه ای به اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان  ابرکوه، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه رؤسا و کارشناسان ادارات تابعه این واحد، از مدارس شهرستان ابرکوه بازدید نمودند و نتیجه بازدیدها را طی جلسه مشترکی با مدیر، معاون پرورشی و کارشناسان واحد پرورشی، ارزیابی عملکرد، حراست و روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به این اداره اعلام نمودند.

گفتنی است در بازدید از 15 مدرسه شهرستان، از فعالیت های پرورشی صورت گرفته در این واحدها اعلام رضایت مندی شد.