نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در حوزه های برگزاری امتحانات نهایی

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در حوزه های برگزاری امتحانات نهاییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه؛ "سید محمدرضا نجفی" از حوزه های برگزاری امتحانات نهایی بازدید به عمل آورد.