نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید شبکه بهداشت از حوزه امتحان نهایی

بازدید شبکه بهداشت از حوزه امتحان نهاییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه،معاونت آموزش همراه با کارشناسان سنجش و سلامت به همراهی رئیس شبکه بهداشت وکارشناسان مربوطه از حوزه امتحانات نهایی بازدید بعمل آوردند.

در پایان رئیس شبکه بهداشت از روند برگزاری آزمون و رعایت پروتکل بهداشتی از اداره آموزش و پرورش شهرستان تشکر کرد.