نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای ستاد امتحانات سواد آموزی از حوزه های امتحانی

بازدید اعضای ستاد امتحانات سواد آموزی از حوزه های امتحانیبه گزارش روابط عمومی مدیریت شهرستان ابرکوه، روحی پناه مدیر آموزش و پرورش، قیومی زاده معاون آموزشی، معصومیان کارشناس حراست و فتاحی کارشناس مسئول سواد آموزی، اعضای ستاد امتحانات سواد آموزی شهرستان ابرکوه از حوزه های امتحانی زینبیه ی اردی و سالن معلم شهرستان بازدید به عمل آوردند.