نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از گروه پیشتاز و فرزانه شهرستان

بازدید از گروه پیشتاز و فرزانه شهرستان


مسئولین سازمان دانش آموزی شهرستان نیر، از گروه های پیشتاز و فرزانه شهرستان ابرکوه بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، مسئولین سازمان دانش آموزی شهرستان نیر، از گروه های پیشتاز و فرزانه شهرستان ابرکوه و عملکرد آنان بازدید نمودند و پس از آن با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه دیدار نمودند.

این گروه بازدید کننده، از نحوه عملکرد گروه های بازدید شده و مربیان آنان، ابراز رضایت نموده و از زحمات مربیان پیشتاز و فرزانه و مسئول سازمان دانش آموزی شهرستان، تقدیر و تشکر نمودند.