نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدازمدارس اسکان نوروزی

بازدیدازمدارس اسکان نوروزیاز مدارس اسکان نوروزی بازدید به عمل آمد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی، مدیر آموزش و پرورش همراه با معاون پشتیبانی و کارشناسان مدیریت، شامگاه دوشنبه 97/01/06به طور سرزده از تعدادی از مدارس اسکان  بازدید و ضمن صحبت با مسافرین، از سرایداران و عوامل اجرایی اسکان تقدیر و تشکر کرد.