نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداء یک دستگاه نیسان صفر کیلومتر به اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه

اهداء یک دستگاه نیسان صفر کیلومتر به اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه


توسط حاج قدمعلی شمس، خیّر مدرسه ساز ، صورت گرفت:
نیسان اهدائی از طرف خیّر مدرسه ساز، با استقبال کارکنان وارد اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، حاج قدمعلی شمس، خیّر سازنده مدرسه 6 کلاسه فاطمه الزهرا(س) روستای اسفندآباد، یک دستگاه نیسان صفر کیلومتر به ارزش سیصد و بیست و شش میلیون ریال نیز به اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه اهداء نمود.

این نیسان با استقبال کارکنان و مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه و قربانی کردن گوسفند در مقابل خودرو، وارد این اداره گردید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، معاون پشتیبانی و سایر کارکنان این اداره، مراتب تقدیر و تشکر خود را از حاج قدمعلی شمس، خیّر مدرسه ساز و خیّر خودروی اهدائی، اعلام نمودند.