نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون تربیت بدنی

آزمون تربیت بدنی


ساعت آزمون اینترنتی تربیت بدنی همراه با گروه بندی

شروع آزمون ساعت 9  روز چهار شنبه 95/06/10 کار دانش فجر

برنامه زمانی آزمون  شرکت کنندگان در دوره تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی با کد ۹۹۵۰۵۶۷۴

گروه و ساعت امتحان

ردیف

کد پرسنلی

نام خانوادگی

نام

نام پدر

نمره نهایی

ساعت غیبت

۱

۷۲۹۶۹۸۳۱

ابوالحسنی

ابوالفضل

اسماعيل

حذف

غ

گروه اول ساعت 9

۲

۲۱۶۲۱۵۰۶

اربابی فرد

لیلا

محمدحسين

۰

۰

۳

۴۶۷۱۸۴۴۸

اكرمی

افخم

علي

۰

۰

۴

۷۳۲۶۵۲۲۳

اكرمی ابرقوئی

زهرا

رجب

۰

۰

۵

۲۱۱۶۶۸۴۳

اكرمی ابرقوئی

صدیقه

محمد

۰

۰

۶

۷۳۲۶۵۲۹۴

اكرمی ابرقوئی

طیبه

مرتضي

۰

۰

۷

۷۳۱۲۸۷۷۲

اكرمی ابرقوئی

فاطمه

رجب

۰

۰

۸

۷۳۱۷۵۴۴۰

اكرمی ابرقوئی

لیلا

حسن

۰

۰

۹

۹۶۳۹۸۳۵۷

امیدوارپناه احمدآبا

اعظم

علي

۰

۰

۱۰

۱۲۴۴۵۵۵۴

امیدواری ابرقوئی

فریده

منوچهر

۰

۰

۱۱

۲۷۰۴۸۶۰۶

برزگرزاده ابرقوئی

زهرا

ابراهيم

۰

۰

گروه دوم ساعت 9:30

۱۲

۹۶۲۹۶۲۴۱

پور نجفی

سید احمد

سيد مرتضي

۰

۰

۱۳

۷۳۱۷۲۲۰۵

حاتمی زاده ابرقوئی

محمدعلی

حسين

۰

۰

۱۴

۲۰۴۶۴۸۰۱

حسینی

سیدرضا

سيدمحمدصادق

۰

۰

۱۵

۷۳۱۲۸۶۰۶

حقدوست ابرقوئی

سیدمحمدعلی

سيدعلي اكبر

حذف

غ

۱۶

۷۳۱۷۳۵۶۷

رجائی

پروین

سيدمحمدرضا

۰

۰

۱۷

۷۳۱۷۳۵۵۱

رجبی نژاد

سكینه

ماشاءاله

۰

۰

۱۸

۷۳۱۲۹۵۲۷

رجبی نژاد

محمدعلی

ماشااله

حذف

غ

۱۹

۹۶۳۱۰۰۱۸

رستگار هروكی

مصیب

بديع اله

۰

۰

۲۰

۴۶۶۸۸۸۱۸

زارع زاده ابرقوئی

معصومه

حسن

۰

۰

۲۱

۷۳۰۶۷۹۷۲

ساریخانی خرمی

حجت

نجف قلي

۰

۰

گروه سوم ساعت 10

۲۲

۴۶۷۱۲۷۵۰

صالحی ابرقوئی

پروین

محمود

۰

۰

۲۳

۷۳۱۴۱۸۴۶

صحافی

سیدحسین

سيدعلي

۰

۰

۲۴

۷۲۹۷۰۵۷۲

صحافی

سیدمصطفی

سيدعلي

۰

۰

۲۵

۷۳۱۷۳۵۱۰

طالب پور

فاطمه

علي

۰

۰

۲۶

۹۶۲۵۶۸۲۵

طهماسبی اسفندآبادی

فاطمه

قدرت الله

۰

۰

۲۷

۹۶۲۵۸۶۳۲

عزیزی ابرقویی

سمیه

ايرج

حذف

غ

۲۸

۷۳۱۷۴۰۶۱

عمیقی ابرقوئی

رضا

علي محمد

۰

۰

۲۹

۷۳۱۲۷۳۹۳

فلاح زاده ابرقوئی

مرجان

عين اله

۰

۰

۳۰

۷۲۹۶۳۴۹۰

فلاحزاده ابرقوئی

علیرضا

محمد

۰

۰

۳۱

۷۲۹۶۲۲۱۱

فلاحزاده ابرقوئی

محمدحسین

علي

حذف

غ

گروه چهارم ساعت 10:30

۳۲

۷۳۱۲۹۱۴۱

قدیریان ابرقوئی

حجت

ماشااله

۰

۰

۳۳

۶۲۲۴۵۹۴۹

قدیریان ابرقوئی

محمدرضا

ماشااله

۰

۰

۳۴

۷۳۱۷۱۰۱۱

كریمی

علیرضا

محمدحسن

۰

۰

۳۵

۹۶۲۷۱۵۵۷

كریمی خرمی

اقدس

محمد

۰

۰

۳۶

۷۲۹۱۲۲۹۶

كمالی

فاطمه

جواد

۰

۰

۳۷

۷۳۱۷۳۴۵۴

كوچك پورنبادان

محسن

احمد

۰

۰

۳۸

۷۲۹۶۸۸۵۲

مطلبی

محمدمهدی

محمود

حذف

غ

۳۹

۲۱۶۲۱۰۱۶

نصرتی ابرقوئی

جمیله

ميرزاعلي آقا

۰

۰

۴۰

۹۶۳۹۸۸۴۱

وجوهیان

مهرانگیز

ابراهيم

حذف

غ

۴۱

۷۲۹۶۶۰۵۵

ولی ابرقوئی

محمدرضا

غضنفر

حذف

غ

۴۲

۴۷۳۷۷۹۱۴

ولی ابرقویی

غلامرضا

غضنفر

۰

۰