نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین جلسه شورای اداری در سال94

آخرین جلسه شورای اداری در سال94


آخرین جلسه شورای اداری در سال94

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، دوازدهمین و آخرین جلسه شورای اداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در سال94 برگزار گردید.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، ضمن تبریک پیشاپیش فرا رسیدن سال نو و با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) که بر ذکر خدا در فصل بهار تأکید کرده اند؛ اظهار داشت: یکی از بزرگان می گوید که در زندگی مشارطه، مراقبه و محاسبه داشته باشید. مشارطه یعنی با خود شرط بگذاریم که چه کارهای نادرستی را در زندگی خود حذف کنیم و چه رفتارهای صحیحی را اضافه نمائیم. مراقبه یعنی دائم مواظب باشیم تا این شروط را نشکنیم. محاسبه یعنی حساب و کتاب اعمال خود را داشته باشیم.

"مسلم روحی پناه" در ادامه قوائدی از زندگی را به شرح ذیل بیان نمود:

آنگاه که می بازی از باختت درس بگیر.   سه اصل را دنبال کن:1- محترم داشتن خود  2- محترم داشتن دیگران  3- جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود.   به یاد داشته باش دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی اوقات از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد.   نگذار ستیزه ای خرد بر ارتباطی پرقدرت، خللی وارد سازد.   هرگاه به اشتباه خود پی بردی، بی درنگ گام هائی برای اصلاح آن بردار.   هر روز مجالی را برای خلوت کردن، صرف کن.   آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، اما از ارزش های خود دست برندار.   به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است.   نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه به وقت سالخوردگی هنگامی که به گذشته بیندیشی، از زندگیت دیگر بار لذت خواهی برد.   در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز، گذشته را بزرگ نکن.   با زمین مهربان باش.   و ...

در ادامه هر یک معاونان آموزشی، پرورشی و پشتیبانی، گزارشی از عملکرد یکساله واحد خود را ارائه نمودند.

سپس هریک از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، آغاز سال نو را پیشاپیش تبریک گفته و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.