نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده

تدریس مجازی دروس  متوسطه اول

تدریس مجازی دروس متوسطه دوم

متوسطه اول - پایه هفتم - علوم تجربی - خلاصه فصل 10

علوم هشتم - خلاصه فصل 10

فصل 10 علوم  هفتم

درس 5 عربی دوازدهم انسانی کامل (1)

درس ششم یازدهم انسانی کامل

فیلم تدریس فعل معلوم و مجهول درس 6 عربی دهم تجربی و درس 7 دهم انسانی

پودمان 4 دانش فنی پایه 12 رشته الکترونیک

خواص تقسیم رادیکالها ریاضی هشتم

 

مفعول مطلق نوعی درس چهارم عربی 12 تجربی و انسانی

لینک  های آموزش مجازی شاخه کاردانش-رشته برق

دروس ارائه شده در تاریخ دوشنبه 19-12-98

درس دوم محاسبه عبارت توان دار ریاضی هفتم

  درس_سوم_ساده_کردن_عبارت_های_توان -هفتم

ریاضی هشتم خواص تقسیم رادیکالها

ریاضی هشتم نمایش اعداد رادیکالی

معادله خط نهم 1

معادله خط نهم 2

گرافیک دهم 1

گرافیک دهم 2

گرافیک دهم 3

جوشکاری دوازدهم کاردانش

عیوب جوش پایه 12 کاردانش

نمونه سوالات پودمان 5 در روغن کشی میوه و دانه ی روغنی پایه دوازدهم غذایی

مبحث نانو درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم صنایع غذایی

مبحث نانو درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم صنایع غذایی

تربیت بدنی1

تربیت بدنی 2

ریاضی یازدهم  فنی پودمان 4

ریاضی دهم  فنی پودمان 4

پایه 11 گرافیک رایانه کاردانش

دروس ارائه شده در تاریخ سه شنبه 20-12-98

حسابداری مقدماتی

تکمیلی حسابداری فصل 10

تکمیلی حسابداری فصل 8

تکمیلی حسابداری فصل 9

صنعتی از اسلاید 90 به بعد

دروس ارائه شده در تاریخ پنج شنبه 22-12-98

بازرسی جوش پایه دوازدهم

عیوب جوش پایه دوازدهم

اگزوز پودمان 3 پایه دهم تعمیرات مکانیکی

  پایه دهم درس سرویس ونگهداری پودمان 3 تفاوت روغن ترمزآبی وزرد 

پودمان 3 کار کرد بوستر پایه 11

تغذیه  رشته مدیریت خانواده پایه دهم

مجموعه سوالات عکاسی همراه با پاسخنامه

گلدوزی با دست

دروس ارائه شده در تاریخ سه شنبه 27-12-98

لینک فیلم آموزشی پودمان 4 کتاب الزامات محیط کار

درس آمادگی دفاعی نهم درس 10 و11

درس آمادگی دفاعی نهم درس12

پاور فصل 13علوم نهم

درس تعمیرات تعلیق و ترمز پودمان 4 پایه 11

درس سرویس ونگهداری پایه دهم پودمان 3 هواگیری ترمز با دستگاه 1

پایه یازدهم پودمان دوم تعمیرات گیربکس

پایه یازدهم پودمان سوم تعمیرات گاردان

پودمان اول پایه دوازدهم سیستم گاز سوز

پاور پوینت برق پودمان 2پایه12مکانیک خودرو

پایه دوازده پودمان 1 درس سیستم سوخت وجرقه3

درس سرویس ونگهداری پایه دهم پودمان 3 هواگیری ترمزبا دستگاه 2

پایه 12 پودمان 1 درس سیستم سوخت وجرقه4

پودمان 1 پایه دوازده تعمیرات سیستم سوخت وجرقه 2

اطلاعیه گروه آموزشی  درس زیست شناسی استان

گرافیک کاردانش

آموزش فتوشاپ

رشته تاسیسات شاخه کار دانش

صفحه 121

صفحه 122

صفحه 123

دروس ارائه شده دوشنبه 99/01/25 متوسطه اول

پاور فصل 13علوم نهم

تدریس علوم هفتم

خلاصه فصل10 علوم نهم

تدریس مطالعات هفتم

تقسیم اعداد تواندار فصل هفت هشتم

خواص تقسیم رادیکالها ریاضی هشتم

درس آمادگی دفاعی نهم درس 10 و11

درس آمادگی دفاعی نهم درس12

درس دوم محاسبه عبارت توان دار ریاضی هفتم

درس_سوم_ساده_کردن_عبارت_های_توان -هفتم

خلاصه فصل10 علوم نهم

ضرب اعداد تواندار فصل هفت هشتم

عربی هشتم

علوم تجربی هشتم

علوم هشتم خلاصه فصل 10

فصل 10 علوم هفتم

معادله خط نهم 1

معادله خط نهم 2

نکات کلیدی و مهم درس معادله خط

نور-علوم هشتم

واژگان درس ۶ پایه هشتم

پرسش هاي درس 8 پيام های آسمان هشتم

دروس ارائه شده دوشنبه 99/01/25 متوسطه دوم

درس چهارم جغرافیای 12 - صفحات 59الی 61

درس هفتم جغرافیای 11- صفحات 83 تا 86

درس هفتم جغرافیای ایران صفحات 59الی63

درس 7 روان شناسی

خلاصه فصل سوم توان گویا وعبارت جبری ریاضی 10

فصل 7 زیست دوازدهم

درس 5 عربی دوازدهم انسانی کامل 

درس ششم یازدهم انسانی کامل

فیلم تدریس فعل معلوم و مجهول درس 6 عربی دهم تجربی و درس 7 دهم انسانی

مفعول مطلق تاکیدی درس چهارم عربی 12 تجربی و انسانی

منطق دهم درس 8

فلسفه یازدهم درس 9

فلسفه دوازدهم درس هشتم

ریاضی دوازدهم

ریاضی یازدهم انسانی

زبان انگلیسی دوازدهم

جامعه شناسی یازدهم

حسابان یازدهم

علوم و فنون دوازدهم

فیزیک دهم تجربی ریاضی

فیزیک یازدهم

عربی دوازدهم

شیمی یازدهم

زیست دهم

دروس ارائه شده چهار شنبه 99/01/27 متوسطه اول

عربی هفتم

عربی هشتم

عربی نهم

ریاضی هفتم

ریاضی هشتم

ریاضی نهم

سوالات ارائه شده چهار شنبه 99/01/27 متوسطه دوم

دفترچه سوالات پایه دهم رشته علوم تجربی

دفترچه سوالات پایه دهم رشته علوم انسانی

دفترچه سوالات پایه دهم رشته ریاضی

دفترچه سوالات پایه یازدهم رشته علوم تجربی

دفترچه سوالات پایه یازدهم رشته علوم انسانی

دفترچه سوالات پایه یازدهم رشته ریاضی

دفترچه سوالات پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

دفترچه سوالات پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

دفترچه سوالات پایه دوازدهم رشته ریاضی

 

دروس ارائه شده

تدریس مجازی دروس  متوسطه اول

تدریس مجازی دروس متوسطه دوم

متوسطه اول - پایه هفتم - علوم تجربی - خلاصه فصل 10

علوم هشتم - خلاصه فصل 10

فصل 10 علوم  هفتم

درس 5 عربی دوازدهم انسانی کامل (1)

درس ششم یازدهم انسانی کامل

فیلم تدریس فعل معلوم و مجهول درس 6 عربی دهم تجربی و درس 7 دهم انسانی

پودمان 4 دانش فنی پایه 12 رشته الکترونیک

خواص تقسیم رادیکالها ریاضی هشتم

 

مفعول مطلق نوعی درس چهارم عربی 12 تجربی و انسانی

لینک  های آموزش مجازی شاخه کاردانش-رشته برق

دروس ارائه شده در تاریخ دوشنبه 19-12-98

درس دوم محاسبه عبارت توان دار ریاضی هفتم

  درس_سوم_ساده_کردن_عبارت_های_توان -هفتم

ریاضی هشتم خواص تقسیم رادیکالها

ریاضی هشتم نمایش اعداد رادیکالی

معادله خط نهم 1

معادله خط نهم 2

گرافیک دهم 1

گرافیک دهم 2

گرافیک دهم 3

جوشکاری دوازدهم کاردانش

عیوب جوش پایه 12 کاردانش

نمونه سوالات پودمان 5 در روغن کشی میوه و دانه ی روغنی پایه دوازدهم غذایی

مبحث نانو درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم صنایع غذایی

مبحث نانو درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم صنایع غذایی

تربیت بدنی1

تربیت بدنی 2

ریاضی یازدهم  فنی پودمان 4

ریاضی دهم  فنی پودمان 4

پایه 11 گرافیک رایانه کاردانش

دروس ارائه شده در تاریخ سه شنبه 20-12-98

حسابداری مقدماتی

تکمیلی حسابداری فصل 10

تکمیلی حسابداری فصل 8

تکمیلی حسابداری فصل 9

صنعتی از اسلاید 90 به بعد

دروس ارائه شده در تاریخ پنج شنبه 22-12-98

بازرسی جوش پایه دوازدهم

عیوب جوش پایه دوازدهم

اگزوز پودمان 3 پایه دهم تعمیرات مکانیکی

  پایه دهم درس سرویس ونگهداری پودمان 3 تفاوت روغن ترمزآبی وزرد 

پودمان 3 کار کرد بوستر پایه 11

تغذیه  رشته مدیریت خانواده پایه دهم

مجموعه سوالات عکاسی همراه با پاسخنامه

گلدوزی با دست

دروس ارائه شده در تاریخ سه شنبه 27-12-98

لینک فیلم آموزشی پودمان 4 کتاب الزامات محیط کار

درس آمادگی دفاعی نهم درس 10 و11

درس آمادگی دفاعی نهم درس12

پاور فصل 13علوم نهم

درس تعمیرات تعلیق و ترمز پودمان 4 پایه 11

درس سرویس ونگهداری پایه دهم پودمان 3 هواگیری ترمز با دستگاه 1

پایه یازدهم پودمان دوم تعمیرات گیربکس

پایه یازدهم پودمان سوم تعمیرات گاردان

پودمان اول پایه دوازدهم سیستم گاز سوز

پاور پوینت برق پودمان 2پایه12مکانیک خودرو

پایه دوازده پودمان 1 درس سیستم سوخت وجرقه3

درس سرویس ونگهداری پایه دهم پودمان 3 هواگیری ترمزبا دستگاه 2

پایه 12 پودمان 1 درس سیستم سوخت وجرقه4

پودمان 1 پایه دوازده تعمیرات سیستم سوخت وجرقه 2

اطلاعیه گروه آموزشی  درس زیست شناسی استان

گرافیک کاردانش

آموزش فتوشاپ

رشته تاسیسات شاخه کار دانش

صفحه 121

صفحه 122

صفحه 123

دروس ارائه شده دوشنبه 99/01/25 متوسطه اول

پاور فصل 13علوم نهم

تدریس علوم هفتم

خلاصه فصل10 علوم نهم

تدریس مطالعات هفتم

تقسیم اعداد تواندار فصل هفت هشتم

خواص تقسیم رادیکالها ریاضی هشتم

درس آمادگی دفاعی نهم درس 10 و11

درس آمادگی دفاعی نهم درس12

درس دوم محاسبه عبارت توان دار ریاضی هفتم

درس_سوم_ساده_کردن_عبارت_های_توان -هفتم

خلاصه فصل10 علوم نهم

ضرب اعداد تواندار فصل هفت هشتم

عربی هشتم

علوم تجربی هشتم

علوم هشتم خلاصه فصل 10

فصل 10 علوم هفتم

معادله خط نهم 1

معادله خط نهم 2

نکات کلیدی و مهم درس معادله خط

نور-علوم هشتم

واژگان درس ۶ پایه هشتم

پرسش هاي درس 8 پيام های آسمان هشتم

دروس ارائه شده دوشنبه 99/01/25 متوسطه دوم

درس چهارم جغرافیای 12 - صفحات 59الی 61

درس هفتم جغرافیای 11- صفحات 83 تا 86

درس هفتم جغرافیای ایران صفحات 59الی63

درس 7 روان شناسی

خلاصه فصل سوم توان گویا وعبارت جبری ریاضی 10

فصل 7 زیست دوازدهم

درس 5 عربی دوازدهم انسانی کامل 

درس ششم یازدهم انسانی کامل

فیلم تدریس فعل معلوم و مجهول درس 6 عربی دهم تجربی و درس 7 دهم انسانی

مفعول مطلق تاکیدی درس چهارم عربی 12 تجربی و انسانی

منطق دهم درس 8

فلسفه یازدهم درس 9

فلسفه دوازدهم درس هشتم

ریاضی دوازدهم

ریاضی یازدهم انسانی

زبان انگلیسی دوازدهم

جامعه شناسی یازدهم

حسابان یازدهم

علوم و فنون دوازدهم

فیزیک دهم تجربی ریاضی

فیزیک یازدهم

عربی دوازدهم

شیمی یازدهم

زیست دهم

دروس ارائه شده چهار شنبه 99/01/27 متوسطه اول

عربی هفتم

عربی هشتم

عربی نهم

ریاضی هفتم

ریاضی هشتم

ریاضی نهم

سوالات ارائه شده چهار شنبه 99/01/27 متوسطه دوم

دفترچه سوالات پایه دهم رشته علوم تجربی

دفترچه سوالات پایه دهم رشته علوم انسانی

دفترچه سوالات پایه دهم رشته ریاضی

دفترچه سوالات پایه یازدهم رشته علوم تجربی

دفترچه سوالات پایه یازدهم رشته علوم انسانی

دفترچه سوالات پایه یازدهم رشته ریاضی

دفترچه سوالات پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

دفترچه سوالات پایه دوازدهم رشته علوم انسانی

دفترچه سوالات پایه دوازدهم رشته ریاضی