کسب رتبه دوم کشوری بخش فعالیت های فرهنگی نشریات رشد توسط استان یزد

استان یزد رتبه دوم کشوری بخش فعالیت های فرهنگی نشریات رشد را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد،  معاون آموزش ابتدایی اداره کل در اختتامیه نوزدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد، استان یزد موفق به کسب رتبه دوم در بخش فعالیت های فرهنگی گردید.

شایان ذکر است نوزدهمین همایش معاونان و نمایندگان رشد در روز های 9 و10 شهریوردر تنکابن به میزبانی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی وزارت برگزار شد.

همچنین نماینده استان یزد به عنوان یکی از اعضای کارگروه کشوری نشریات رشد انتخاب گردید.

آدرس کوتاه :