دیدار مدیرکل با زوج پیشکسوت فرهنگی

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزدبا زوج پیشکسوت فرهنگی دیدار کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " دکتر دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و هیات همراه باحضور در منزل پیشکسوت فرهنگی "استاد احمد آیتی و ایراندخت داودی " با ایشان دیدار کردند .

آدرس کوتاه: