برگزاری دوره های جدید ضمن خدمت آموزگاران ابتدایی

آموزگاران برای آشنائی با طرح های جدید آموزش ابتدائی دردوره های ضمن خدمت شرکت می کنند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش گفت : آموزگاران ابتدائی با شرکت در دوره های ضمن خدمت با طرح های جدید این دوره آشنا می شوند .

"سعیده بهادرزاده "افزود: تاکنون کارگاه های آموزشی برای آموزگاران مجری طرح تکالیف مهارت محوردردوره اول و طرح برنامه ویژه مدرسه در دوره دوم برگزار شده و دوره های آموزش ضمن خدمت نیز پیش بینی گردیده است .

"بهادرزاده" گفت: مدارس ابتدائی در روزهای پنج شنبه فعالیت آموزشی ندارند و انجام فعالیت های فوق برنامه ، بازدیدهای علمی ، برپائی نمایشگاه از توانمندیهای دانش آموزی وسایر برنامه های جانبی در این روز برگزار می شود و در مدارس غیردولتی نیز که کادر اداری و آموزشی قرارداد کاری با موسسین دارند در مدرسه حاضر هستند .

معاون آموزش ابتدائی از ممنوعیت کتابهای کمک آموزشی در دبستانها خبرداد و گفت: در ابتدایی استفاده از کتابهای کمک آموزشی طبق بخشنامه های ارسالی ممنوع هست و با خاطیان به طور جدی برخورد می شود .

ایشان ارزشیابی توصیفی را از طرح های شورای عالی آموزش و پرورش برای مقطع ابتدائی برشمرد و افزود : این طرح به خوبی دراستان یزد اجرائی شده و نتایج موفقی داشته است اما قرار نیست به دوره های دیگر نیز تعمیم داده شود چرا که طرح ارزشیابی توصیفی خاص دوره ابتدائی است .

این مسئول خاطرنشان کرد کمیته ساماندهی و برنامه ریزی نواحی و مناطق استان با هدف بهره مندی بیشتراز کارآمدی مدیران مدارس طرح جابجائی آنان را دردستور کار خود قرارداده است تا با توجه به عملکرد گذشته مدیران، ازکارآمدی و تجارب ارزشمند آنان در مدارس دیگر نیزاستفاده شود.

وی نقش مراکز پیش دبستانی در روند تحصیلی دانش آموزان را ستود وافزود : شرکت نکردن نزدیک به 68 درصد نوآموزان در دوره پیش دبستانی ، مهاجر پذیر بودن یزد ، دوزبانه بودن دانش آموزان مهاجر واتباع رامی توان از جمله عواملی دانست که می تواند روند تحصیلی دانش آموزان را با افت روبرو سازد .

 

آدرس کوتاه :