بازدید مدیر کل آموزش و پرورش از حوزه آزمونهای جامع سنجش

" دکتر دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاون آموزش متوسطه وجمعی از همکاران اداره کل از حوزه آزمونهای جامع سنجش بازدید کردند .

 

 

آدرس کوتاه :