اولین جلسه هم اندیشی سرگروه های آموزشی دوره ابتدایی استان برگزار شد

اولین جلسه هم اندیشی سرگروه های آموزشی دوره ابتدایی استان با حضور 35 نفر از سرگروه های منتخب استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون آموزش ابتدایی استان  با تاکید برتقویت و توسعه گروه های آموزشی گفت : نقش گروه های آموزشی در جهت نظارت  ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزش اهمیت به سزایی دارد.

"سعیده بهادرزاده" در ادامه افزود : خروجی آموزش و پرورش باید تربیت دانش آموزانی باشد که در تحقق اهداف انقلاب نقش موثر و جایگاه ویژه ای داشته باشند و این جز با تقویت معلمان در زمینه های علمی وپرورشی میسر نیست در این راستا گروه های آموزشی می توانند با پذیرش نقش های مختلفی به ارتقا کیفیت آموزش مدارس و در نتیجه بهبود عملکرد دانش آموزان بپردازد. وی  با  اشاره به  تشکیل کارگروه های مختلف از جمله کارگروه بازی و یادگیری ، کارگروه تکالیف مهارت محور، کارگروه سواد خواندن و نوشتن و مالی، کارگروه کاربست فناوری در آموزش، کارگروه اختلالات یادگیری و دانش آموزان با نیازهای ویژه و کارگروه ارزشیابی توصیفی بر حسب تخصص و توانمندی و علایق سرگروه ها، بر تولید محتوای مناسب جهت استفاده آموزگاران استان توسط کارگروه های مورد اشاره تاکید نمود .

بهادر زاده رسالت گروه های آموزشی استان را توانمندسازی معلمان در زمینه های مختلف  و کمک به حرفه ای تر شدن آموزگاران استان دانست .

در ادامه جلسه ، " حمیدرضا ابراهیمی " رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ابتدایی استان یزد  ، با تاکید بر لزوم بهبود کیفیت آموزشی دانش آموزان استان  ، بر به اشتراک گذاری تجربیات آموزگاران سراسر استان از جمله سرگروه های آموزشی اشاره نمود .

 وی با اشاره به لزوم برخورداری دانش آموزان سراسر استان از آموزش با کیفیت و توسعه ی عدالت آموزشی ، بر اهمیت وظیفه سرگروه های آموزشی استان در این زمینه تاکید نمود.

ابراهیمی در ادامه با  اشاره  بر انتظارات حوزه معاونت آموزش ابتدایی استان از سرگروه های آموزشی از جمله تولید محتوی در زمینه تکالیف مهارت محور، بازی و یادگیری، ارزشیابی توصیفی ، اختلالات یادگیری ، سوالات عملکردی و ... ، بر استفاده از توان سرگروه ها در زمینه نظارت و راهنمایی آموزشی ، فعال سازی سایت اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ، تهیه نشریه معاونت آموزش ابتدایی استان ، کیفیت بخشی به شورای آموزگاران مدارس ، توانمندسازی اولیا دانش آموزان و .. تاکید نمود .

در ادامه جلسه سرگروه های منتخب استان به ارایه ی پیشنهادات و نظرات خود در زمینه های مختلف مطرح شده در جلسه پرداختند.

 

آدرس کوتاه :