نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

« بازگشت

18081257101 ارائه مشاوره­هاي تحصيلي و شغلي دانش ­آموزي

ارائه مشاوره هاي رواني و تربيتي دانش آموزي

نوع خدمت: الکترونیکی 

  ورود به سايت پرونده الکترونيکي مشاوره دانش آموزان

1-ارائه مشاوره هاي رواني و تربيتي دانش آموزي

چگونگي ارجاع دانش آموزان به هسته ها و مراكز مشاوره    

2- ارائه مشاوره هاي تحصيلي و شغلي دانش آموزي

هدايت تحصيلي