نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يكصد و هشتاد و هفتمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

يكصد و هشتاد و هفتمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه


يكصد و هشتاد و هفتمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، یازدهمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال94 با دستور كار (1- مشکلات فضاهای آموزشی در سال تحصیلی آینده    2- بزرگداشت مقام معلم) در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.

"مسلم روحی پناه" در زمینه دستورکار اول، مشکلات برخی از مدارس شهرستان را از لحاظ کمبود فضا و امکانات و ... بیان نمود. سپس هر یک از حضار نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند.

سپس دستور كار دوم (بزرگداشت مقام معلم) مطرح و بر این نکته تأکید گردید که بحث انتخاب معلم نمونه در سطح استان و کشوری حذف گردیده و اجرا یا حذف آن در سطح منطقه، به خود شهرستان ها سپرده شده است.

در این زمینه نیز هر یک از حضار پیشنهادات خود را بیان نمودند.

جلسه با جمع بندي پيشنهادات اعضاي شوراي آموزش و پرورش توسط دبير شورا پايان پذيرفت.