نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يكصد و هشتاد و هشتمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

يكصد و هشتاد و هشتمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، دوازدهمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال94 با دستور كار (1- گزارش عملکرد یکساله آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه    2- تنظیم تقویم اجرائی جلسات شورای آموزش و پرورش در سال 95 ) در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.

در زمینه دستور کار اول، هر یک از معاونین به تفکیک، گزارشی از عملکرد یکساله آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه را در حوزه های مختلف آموزشی، پرورشی و پشتیبانی ارائه نمودند.

سپس دستور كار دوم (تنظیم تقویم اجرائی جلسات شورای آموزش و پرورش در سال 95) مطرح و پس از جمع آوری نظرات هر یک از اعضا،تاریخ تشکیل جلسات مصوب گردید.