نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج مسابقات ورزشی پسران در رشته های انفرادی و تیمی

نتایج مسابقات ورزشی پسران در رشته های انفرادی و تیمیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، نتایج مسابقات ورزشی تیمی و انفرادی پسران در مرحله شهرستان به شرح زیر اعلام می گردد:

قدیریان کارشناس تربیت بدنی افزود: نفرات اول مسابقات تیمی و انفرادی هر رشته به مرحله استان راه پیدا خواهند کرد که این مسابقات در اسفند ماه سال جاری و فروردین ماه سال آینده برگزار خواهند شد.

ردیف نام آموزشگاه مقطع رشته مقام تیمی
1 سید جمال الدین ابتدایی دو و میدانی اول
2 شهید رجایی ابتدایی دو و میدانی دوم
3 شاهد شهید حقدوست ابتدایی دو و میدانی سوم
4 امام خمینی ره متوسطه اول دو و میدانی اول
5 شهید مقیمی متوسطه اول دو و میدانی دوم
6 ابن سینا متوسطه اول دو و میدانی سوم مشترک
7 امیرکبیر متوسطه اول دو و میدانی سوم مشترک
8 ابوذر متوسطه دوم دو و میدانی اول
9 امام علی ع متوسطه دوم دو و میدانی دوم
10 کاردانش فجر متوسطه دوم دو و میدانی سوم
11 شهید محمود فلاح زاده ابتدایی شطرنج اول
12 سید جمال الدین ابتدایی شطرنج دوم
13 شاهد شهید حقدوست ابتدایی شطرنج سوم
14 نمونه ابن سینا متوسطه اول شطرنج اول
15 امیرکبیر متوسطه اول شطرنج دوم
16 شهید مدرس متوسطه اول شطرنج سوم
17 امام علی ع متوسطه دوم شطرنج اول
18 کاردانش فجر متوسطه دوم شطرنج دوم
19 شهید مدرس متوسطه اول فوتسال اول
20 شهید مطهری متوسطه اول فوتسال دوم
21 امام خمینی ره متوسطه اول فوتسال سوم

 

 

ردیف نام  نام خانوادگی مقطع پسر آموزشگاه رشته مقام
1 محمدطه صادق پورنیا ابتدایی پسران شهید محمدعلی فلاح زاده دو صحرانوردی اول
2 ابوالفضل رمضانی ابتدایی پسران سلمان فارسی دو صحرانوردی دوم
3 علی رضا اکرمی ابتدایی پسران سیدجمال الدین دو صحرانوردی سوم
4 رضا  سترگ متوسطه اول پسران امام خمینی ره دو صحرانوردی اول
5 امیرحسین راجی متوسطه اول پسران شهیدمقیمی دو صحرانوردی دوم
6 علی رضا فلاح زاده متوسطه اول پسران امیرکبیر دو صحرانوردی سوم
7 علی ابراهیمی متوسطه اول پسران امام علی ع دو صحرانوردی اول
8 محمد اکبری متوسطه دوم پسران امیرکبیر دو صحرانوردی دوم
9 محمد کارگربداف متوسطه دوم پسران ابوذر دو صحرانوردی سوم
10 اسماعیل نصرتی متوسطه دوم پسران امام علی ع شطرنج اول
11 محمدحسین زارع متوسطه دوم پسران امام علی ع شطرنج دوم
12 محمد قیومی زاده متوسطه دوم پسران امام علی ع شطرنج سوم
13 بیژن صالحی متوسطه اول پسران شهید مدرس شطرنج اول
14 شاهرخ استادنژاد متوسطه اول پسران ابن سینا شطرنج دوم
15 علی رنجبر متوسطه اول پسران امام خمینی ره شطرنج سوم
16   ستار ابتدایی پسران ثقلین شطرنج اول
17 ابوالفضل رهنما ابتدایی پسران سیدجمال الدین شطرنج دوم
18 علی رضا خاموشی ابتدایی پسران شهید محمود فلاح زاده شطرنج سوم
19 محمد پورقاسمی ابتدایی پسران شاهد شهید حقدوست دو و میدانی 100متر اول
20 مهدی اکرمی ابتدایی پسران سید جمال الدین دو و میدانی 100متر دوم
21 عرفان کارگر ابتدایی پسران سلمان فارسی دو و میدانی 100متر سوم
22 علی رضا کارگر ابتدایی پسران سلمان فارسی دو ومیدانی 800متر اول
23 حسین کارگران ابتدایی پسران شهیدرجایی دو ومیدانی 800متر دوم
24 مهدی اکرمی ابتدایی پسران سیدجمال الدین دو ومیدانی 800متر سوم
25 ابوالفضل مرادیان ابتدایی پسران شهیدرجایی دو ومیدانی1500متر اول
26 علی رضا اکرمی ابتدایی پسران سیدجمال الدین دو ومیدانی1500متر دوم
27 امیررضا رضائیان ابتدایی پسران شاهد شهیدحقدوست دو ومیدانی1500متر سوم
28 امیرمحمد احمدی ابتدایی پسران سیدجمال الدین پرش طول اول
29 علی اصغر دهقانپور ابتدایی پسران شاهد صفائیه پرش طول دوم
30 امیرمهدی صالحی ابتدایی پسران شهیدرجایی پرش طول سوم
31 محمد پورقاسمی ابتدایی پسران شاهد شهید حقدوست پرش طول سوم
32 امیرمهدی صالحی ابتدایی پسران شهید رجایی پرتاب توپ تنیس اول
33 علی رضا اکرمی ابتدایی پسران سیدجمال الدین پرتاب توپ تنیس دوم
34 علی اصغر دهقانپور ابتدایی پسران شاهد صفائیه پرتاب توپ تنیس سوم
35 محمد مشتاقیان متوسطه اول پسران امام خمینی ره دو ومیدانی100متر اول
36 سیدمحمدرضا جوهری متوسطه اول پسران امیرکبیر دو ومیدانی100متر دوم
37 رضا  سترگ متوسطه اول پسران امام خمینی ره دو ومیدانی100متر سوم
38 حسین اکبری متوسطه اول پسران امام خمینی ره دو ومیدانی800متر اول
39 امیرحسین رستمی متوسطه اول پسران شهیدمقیمی دو ومیدانی800متر دوم
40 سیدمحمدرضا جوهری متوسطه اول پسران امیرکبیر دو ومیدانی800متر سوم
41 رضا  سترگ متوسطه اول پسران امام خمینی ره دو ومیدانی3000متر اول
42 امیرحسین راجی متوسطه اول پسران شهیدمقیمی دو ومیدانی3000متر دوم
43 علی رضا فلاح زاده متوسطه اول پسران امیرکبیر دو ومیدانی3000متر سوم
44 ابوالفضل اکبری متوسطه اول پسران امام خمینی ره پرتاب وزنه اول
45 امیرحسین ولی متوسطه اول پسران ابن سینا پرتاب وزنه دوم
46 علی نصرتی متوسطه اول پسران شهیدمدرس پرتاب وزنه سوم
47 محمد مشتاقیان متوسطه اول پسران امام خمینی ره پرش طول اول
48 رضا  دهقانپور متوسطه اول پسران ابن سینا پرش طول دوم
49 امیرحسین سربازیان متوسطه اول پسران شهیدمقیمی پرش طول سوم
50 علی حاتمی زاده متوسطه دوم پسران ابوذر دو ومیدانی100متر اول
51 مجتبی الهیاری متوسطه دوم پسران امام علی ع دو ومیدانی100متر دوم
52 علی اصغر صالحی متوسطه دوم پسران ابوذر دو ومیدانی100متر سوم
53 ابوالفضل کارگر متوسطه دوم پسران ابوذر دو ومیدانی800متر اول
54 علی اصغر صالحی متوسطه دوم پسران ابوذر دو ومیدانی800متر دوم
55 محمدمهدی رستگار متوسطه دوم پسران کاردانش فجر دو ومیدانی800متر سوم
56 علی ابراهیمی متوسطه دوم پسران امام علی ع دو ومیدانی3000متر اول
57 محمد کارگر متوسطه دوم پسران ابوذر دو ومیدانی3000متر دوم
58 مجتبی ثقفی متوسطه دوم پسران کاردانش فجر دو ومیدانی3000متر سوم
59 علی رضا پورعسکری متوسطه دوم پسران کاردانش فجر پرتاب وزنه اول
60 امین محمدحسن زاده متوسطه دوم پسران امام علی ع پرتاب وزنه دوم
61 علی صالح زاده متوسطه دوم پسران امام علی ع پرتاب وزنه سوم
62 ابوالفضل کارگر متوسطه دوم پسران ابوذر پرش طول اول
63 مجتبی الهیاری متوسطه دوم پسران امام علی ع پرش طول دوم
64 محمود یزدان پناه متوسطه دوم پسران کاردانش فجر پرش طول سوم
65 سعید فلاح زاده متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
66 ابوالفضل کوچکپور متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
67 محمدحسین  اکرمی متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
68 مهدی زارع زاده متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
69 امیرحسین الهیاری متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
70 ابوالفضل غریبی متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
71 ابوالفضل صالحی متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
72 متین پوراکرمی متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
73 ابوالفضل رجبی متوسطه اول پسران شهید مدرس فوتسال اول
74 سیدعلی صحافی متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
75 سیدامیرحسین حسینی متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
76 ابوالفضل اکرمی متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
77 امیراحمد دارایی متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
78 علی رضا بلوردی متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
79 مهدی صفایی متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
80 ابوالفضل اکرمی  متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
81 حمیدرضا افشار متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
82 مهدی قوامی متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
83 سیدعلی صحافی متوسطه اول پسران شهید مطهری فوتسال دوم
84 سیدامیرحسین حسینی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
85 ابوالفضل اکرمی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
86 امیراحمد دارایی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
87 علی رضا بلوردی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
88 مهدی صفایی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
89 ابوالفضل اکرمی شمس آبادی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
90 حمیدرضا افشار متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
91 مهدی قوامی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
92 سیدعلی صحافی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم
93 سیدامیرحسین حسینی متوسطه اول پسران امام خمینی ره فوتسال سوم