نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت مدارس راهنمایی

سایت مدارس راهنمایی


سایت مدارس راهنمایی
ردیف کد مدرسه نام مدرسه دوره تحصیلی جنسیت
1 78909901 آزادگان راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
2 78900101 ابن سينا راهنمایی ( نمونه دولتي ) ( شبانه روزي ) پسرانه
3 78908709 امام خميني ره راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
4 78921106 امام سجاد(ع ) راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
5 78914105 اميركبير راهنمایی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
6 78927701 بشارت راهنمایی ( راه دورغيردولتي ) ( بزرگسالان ) دخترانه
7 78909806 پانزده خرداد راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
8 100013144 دانش راهنمایی ( راه دورغيردولتي ) ( بزرگسالان ) پسرانه
9 100046217 دانش گستر راهنمایی ( غير دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
10 78911004 سيدسيف اله ميرغفاري راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
11 100005394 شهيد جهاني راهنمایی ( هيات امنايي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
12 78909002 شهيد مطهري راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مدرسه ورزش ) پسرانه
13 78909404 شهيد نيكوبخت راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
14 78908901 شهيدبهشتي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
15 78910309 شهيدپورعباس راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
16 100053005 شهيدحسين آدمي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) پسرانه
17 100053010 شهيدرجايي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) پسرانه
18 78925706 شهيدسيدحسين مدرس راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
19 78927403 شهيدقادري راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
20 100053006 شهيدمحمدفلاح زاده راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) پسرانه
21 100053009 شهيدمحمودفلاح زاده راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) پسرانه
22 100099539 شهيدمرتضي فلاح زاده راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
23 78910501 شهيدمصيب مقيمي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
24 100025127 شهيدمقيمي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) مختلط
25 100053000 شهيدنيکوبخت راهنمایی ( عادي دولتي ) ( مجتمع آموزشي و پرورشي ) دخترانه
26 78916109 شهيده روحي راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
27 78910605 شهيدهاشمي نژاد راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) پسرانه
28 100099408 علويه راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
29 78911205 فضيلت راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
30 78909501 فولادگر راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
31 78909605 قدس راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه
32 78915202 منتقل شدگان ومامورين راهنمایی ( عادي دولتي ) ( منتقل شدگان ومامورين ) مختلط
33 78909700 نرجس راهنمایی ( عادي دولتي ) ( آموزش عادي ) دخترانه

34


35
100099447


78914708
نمونه دخترانه الزهرا(س)

کانون معراج
راهنمایی ( نمونه دولتي ) ( آموزش عادي )


اداری
دخترانه


مختلط