نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنگ بازگشائی

زنگ بازگشائی


زنگ نمادین بازگشائی مدارس و مهر و مقاومت در دبیرستان نمونه امام علی(ع) نواخته شد.