نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زائرین شاه خراسان

زائرین شاه خراسان


دانش آموزان شهرستان ابرکوه نیز به پابوسی شاه خراسان اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، حدود ششصد هشتاد نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در قالب 16 کاروان زیارتی سیاحتی در طول 8 دوره به اردوی مشهد مقدس اعزام گردیدند.