نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویستمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه

دوازدهمین جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 در سالن شهيد عادلزاده اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، دوازدهمين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه در سال95 با دستور كار (1- تنظیم تقویم اجرائی جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه   2- گزارش عملکرد یکساله آموزش و پرورش شهرستان ) در سالن شهيد عادلزاده برگزار گرديد.

دبير شوراي آموزش و پرورش شهرستان ابركوه، در ابتدا گزارشي از اقدامات انجام شده جهت اجراي مصوبات جلسه قبلي شورا ارائه و سپس دستور كار جلسه حاضر را اعلام نمود.

در زمینه دستور کار اول، هر یک از حاضرین در جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند و با جمع بندی نظرات، زمان تشکیل جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان در سال96 مشخص گردید.

پس از آن، دستور كار دوم (گزارش عملکرد یکساله آموزش و پرورش شهرستان) مطرح و هر یک از معاونان، عملکرد یکساله حوزه خود را تشریح نمودند.

"مسلم روحی پناه"، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه نیز گزارشی از سند مالکیت مدارس که کارشناس حقوقی اداره آموزش و پرورش با همکاری اداره ثبت اسناد شهرستان، موفق به گرفتن این اسناد گردیده اند، را بیان نمود.

امام جمعه شهرستان نیز از زحمات کارکنان آموزش و پرورش در سال 95 تقدیر و تشکر نمود.

"حجت الاسلام حسینی" اظهار داشت: حوزه کاری همه معاونت ها وسیع و گسترده است؛ منتها انتظار ما این است که همه معاونت ها دست به دست هم دهند و همیاری جامعی داشته باشند؛ چون آموزش مهم است ولی پرورش مهم تر است. چون آموزش برای پرورش شخصیت است. دانش آموز اگر معنوی باشد، علمی هم خواهد بود؛ اما اگر شخصیتی معنوی نباشد، شخصیت علمی مطلوبی هم نخواهد بود.

وی افزود: اولیا باید در قبال فرزندانشان تعهد داشته باشند؛ بخصوص در این دوره که هجمه فرهنگی، کُشنده است و شخصیت حقیقی دانش آموز را می کشد.

    پس از آن هر يك از حضار، نظرات و پيشنهادات خود را بيان كردند.

جلسه با جمع بندي پيشنهادات اعضاي شوراي آموزش و پرورش توسط دبير شورا پايان پذيرفت.