نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن بچه های رنگین کمان

جشن بچه های رنگین کمان، ویژه بازگشائی مدارس استثنائی، در مدرسه استثنائی ایثار برگزار گردید.