نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجزیه و تحلیل بازدید اداره کل از مدارس شهرستان

واحد پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، نتیجه بازدید از مدارس شهرستان ابرکوه را طی جلسه ای به اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان  ابرکوه، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه رؤسا و کارشناسان ادارات تابعه این واحد، از مدارس شهرستان ابرکوه بازدید نمودند و نتیجه بازدیدها را طی جلسه مشترکی با مدیر، معاون پرورشی و کارشناسان واحد پرورشی، ارزیابی عملکرد، حراست و روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه، به این اداره اعلام نمودند.

گفتنی است در بازدید از 15 مدرسه شهرستان، از فعالیت های پرورشی صورت گرفته در این واحدها اعلام رضایت مندی شد.

آدرس کوتاه: