نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت جدید


1- روانشناسی تفاوتهای فردی

2- توجیهی بدوخدمت کارکنان دولت

3- مهارتهای بدوخدمت معلمان

تقویم اجرایی برگزاری دوره های آموزشی

 

آدرس کوتاه: