نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمان بندی آزمون بدوخدمت همراه با منابع آزمون

برنامه زمان بندی آزمون بدوخدمت همراه با منابع آزمون

منابع آزمون بدو خدمت 


آزمون حضوری دوره بدوانتصاب مدیران و معاونان               94/12/13        ساعت 15 کاردانش فجر


برنامه زمانبندی  آزمون های بدو خدمت

توجه : آزمون بدو خدمت توجیهی کارکنان و معلمان در دو مرحله می باشد .

مرحله اول طبق برنامه ذیل  آزمون در سی دی و ارسال کارنامه به سایت ebl1.ir/yazd

مرحله دوم آزمون حضوری در کار دانش فجر فقط برای دوره توجیهی کارکنان لغو شد 


جهت دریافت شماره سریال به سایت  EBL1.ir/yazd مراجعه نمایید

برای صدور گواهی نامه هر دو مرحله باید اجرا گردد

توجه : ساعت دقیق آزمون حضوری  همکاران دردوره های بدوخدمت توجیهی کارکنان و نیز بدوخدمت معلمان  لغو شد

                                        


عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

توضیحات

آزمون بدو خدمت کارشناسان اداری

4/11/94

4/11/94

 

آزمون مجدد بدوخدمت کارشناسان اداری

6/11/94

6/11/94

براساس ساعت قبلی

مطالعه و ارسال کارنامه  دوره بدوخدمت توجیهی کارکنان

7/11/94

15/11/94

توجه : ارسال کارنامه

به سایت EBL1.ir/yazd

آزمون حضوری دوره بدوخدمت توجیهی کارکنان

16/11/94

18/11/94

توجه :آزمون حضوری

در کار دانش فجر لغو شد

آزمون مجدد حضوری دوره بدوخدمت توجیهی کارکنان

19/11/94

21/11/94

بر اساس ساعت و روز قبلی

مطالعه و ارسال کارنامه دوره بدوخدمت معلمان

24/11/94

3/12/94

توجه : ارسال کارنامه

به سایت EBL1.ir/yazd

آزمون  حضوری دوره بدوخدمت معلمان

4/12/94

6/12/94

توجه :آزمون حضوری

لغو شد

آزمون  مجدد دوره بدوخدمت معلمان

7/12/94

9/12/94

 

مطالعه دوره بدو انتصاب مدیران

24/11/94

3/12/94

 

آزمون حضوری دوره بدوانتصاب مدیران و معاونان

94/12/13

94/12/13

ساعت 15 کاردانش فجر

آزمون مجدد حضوری دوره بدوانتصاب مدیران و معاونان

94/12/15

94/12/15

ساعت 15 کار دانش فجر