نرم افزار کاربردی
نرم افزار کاربردی

1- نرم افزار ارتباط از راه دور   any desk

1- نرم افزار              Remote

2- نرم افزار    8 Team Viewer

3- نرم افزار حسابداری  Hesabdari