پرورشی
پرورشی

حداقل کردن حداکثر

فرمهای اردو سال 97
 
 
 
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشخصات دانش آموزان برگزیده

 

دستورالعمل مسابقات قرآن ، عترت و نماز دانش آموزي ومعارف فرهنگيان

 

فایل صوتی قرآن (لینک های زیر)

سوره مبارکه  فرقان - استاد کامل یوسف

سوره مبارکه احزاب - استاد شحات محمد انور

سوره مبارکه بقره - استاد مصطفی اسماعیل

سوره مبارکه صف - استاد منشاوی

--------------------------------------------------------------------------------

راهنمای تصویری ثبت نام برگزیدگان مسابقات قرآن در سامانه

 

------------------------------------------------------------------------------

 

فرم اطلاعات نمازخانه های مدارس

------------------------------------

اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحله استانی مسابقات قرآن 

 

جدول مشخصات دانش آموزان راه یافته  جهت شرکت در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز    ناحیه /منطقه :     ابرکوه     سال تحصیلی97-96
ردیف جنسیت پایه تحصیلی رشته نام نام خانوادگی کدملی نام مدرسه تلفن همراه 
1 دختر هفتم قرائت شقایق طایفی 4450117980 نمونه الزهرا   
2 دختر هشتم قرائت فرزانه پورزارع زاده 5030112839 نرجس  9133732208
3 دختر نهم قرائت زهرا فلاح 5030102507 علوم و معارف اسلامی دخترانه(2)  9132542141
4 دختر دهم قرائت مهدیه سالاری پناه 5030093151 امام صادق(ع)  9132545875
5 دختر یازدهم قرائت فاطمه پورفلاح 5030089608 امام صادق(ع)  9139518472
6 دختر پیش دانشگاهی قرائت مریم کمالی 5030079661 عصمت  9138557849
7 دختر هفتم حفظ عمومی  فاطمه عزیزی ابرقوئی 5030115501 علوم و معارف اسلامی دخترانه(2)  9132542141
8 دختر هشتم حفظ عمومی  عاطفه زارع زاده 50301133347 نمونه الزهرا   
9 دختر نهم حفظ عمومی  رقیه اکبری 5030098364 شهیده روحی  9133730516
10 دختر دهم حفظ عمومی  مهدیه چاکرالحسینی 5030092935 امام صادق(ع)  9901766273
11 دختر یازدهم حفظ عمومی  فاطمه ابراهیمی 5030092617 عصمت  9132541959
12 دختر پیش دانشگاهی حفظ عمومی  زهرا دهستانی 5030088032 فرزانگان  9133525348
13 دختر هفتم تفسیر قرآن فاطمه پورقاسمی 5030116001 نمونه الزهرا   
14 دختر هشتم تفسیر قرآن مهدیه زارعی 5030111522 شهیده روحی   
15 دختر نهم تفسیر قرآن فاطمه عبیری 5030102922 نمونه الزهرا   
16 دختر دهم تفسیر قرآن سارا شبانی 5030098658 امام صادق(ع)  9138556517
17 دختر یازدهم تفسیر قرآن          
18 دختر پیش دانشگاهی تفسیر قرآن          
19 دختر هفتم نهج البلاغه       نمونه الزهرا   
20 دختر هشتم نهج البلاغه          
21 دختر نهم نهج البلاغه          
22 دختر دهم نهج البلاغه          
23 دختر یازدهم نهج البلاغه          
24 دختر پیش دانشگاهی نهج البلاغه          
25 دختر هفتم صحیفه سجادیه          
26 دختر هشتم صحیفه سجادیه زهرا اکرمی 5030110445 فولادگر  9131528592
27 دختر نهم صحیفه سجادیه          
28 دختر دهم صحیفه سجادیه فاطمه السادات زارعزاده 5030095721 امام صادق(ع)  9137764793
29 دختر یازدهم صحیفه سجادیه محدثه فتاحی 5030096809 امام صادق(ع)  9134509665
30 دختر پیش دانشگاهی صحیفه سجادیه          
31 دختر هفتم احکام زینب شمس اسفندآبادی 5030119434 علوم و معارف اسلامی دخترانه(2)  9132542141
32 دختر هشتم احکام سارا صباغ زاده 5030108955 سید سیف الله میرغفاری  9139542189
33 دختر نهم احکام منصوره فلاح 5030098011 نمونه الزهرا   
34 دختر دهم احکام          
35 دختر یازدهم احکام محدثه کارگران اردچی 5030088512 فرزانگان  9130724265
36 دختر پیش دانشگاهی احکام محدثه خالصی 5030086072 مهدیه  9133566572
37 دختر هفتم انشای نماز          
38 دختر هشتم انشای نماز          
39 دختر نهم انشای نماز          
40 دختر دهم انشای نماز          
41 دختر یازدهم انشای نماز          
42 دختر پیش دانشگاهی انشای نماز         9137764851
43 دختر دوره اول متوسطه ترتیل محدثه قاری زاده 4421324086 نمونه الزهرا   
44 دختر دوره دوم متوسطه ترتیل زکیه درویش خانی 5030089081 فرزانگان  9137759188
45 دختر دوره اول متوسطه  حفظ 5 جزء محدثه سالار 5030095578 نمونه الزهرا   
46 دختر دوره اول متوسطه حفظ 5 جزء          
47 دختر دوره دوم متوسطه حفظ 5 جزء سحر الائی نژاد ابرقوئی 5030090495 پروین اعتصامی  9138592406
48 دختر دوره دوم متوسطه حفظ 5 جزء زهرا زارع 5030092382 علوم و معارف اسلامی دخترانه(2)  9132542141
49 دختر دوره اول متوسطه  حفظ 10 جزء حانیه فلاح زاده ابرقویی 5030096884 نمونه الزهرا   
50 دختر دوره اول متوسطه حفظ 10 جزء          
51 دختر دوره دوم متوسطه حفظ 10 جزء زهرا  صالحی 5030093842 فرزانگان   
52 دختر دوره دوم متوسطه حفظ 10 جزء          
53 دختر دوره اول متوسطه  حفظ 20 جزء فاطمه صالح زاده 5030100172 نمونه الزهرا   
54 دختر دوره اول متوسطه حفظ 20 جزء          
55 دختر دوره دوم متوسطه حفظ 20 جزء ودیعه السادات حسینی 4420930276 علوم و معارف اسلامی دخترانه(2)   
56 دختر دوره دوم متوسطه حفظ 20 جزء          
57 دختر دوره اول متوسطه  حفظ کل منصوره فلاح 5030098011 نمونه الزهرا   
58 دختر دوره اول متوسطه حفظ کل          
59 دختر دوره دوم متوسطه حفظ کل زهرا صالحی اردچی 5030076220 فرزانگان  9138585378
60 دختر دوره دوم متوسطه حفظ کل لیلا فلاح زاده 5030083405 آسیه  9162175895
61 پسر هفتم قرائت سید ابوالفضل رجایی 2240336478 شهید بهشتی  9124793162
62 پسر هشتم قرائت محمد مهدی صالحی 5030111141 آزادگان  9139695549
63 پسر نهم قرائت احمدرضا زمانی 5030106928 شهید مقیمی  9132544927
64 پسر دهم قرائت محمدحسین فتاحی مریم ابادی 2283361028 علوم و معارف صدرا پسرانه   
65 پسر یازدهم قرائت ابوالفضل فلاح نژاد 5030094131 علوم و معارف صدرا پسرانه   
66 پسر پیش دانشگاهی قرائت          
67 پسر هفتم حفظ عمومی  علی فلاحزاده 5030109226 ابن سینا  9162542178
68 پسر هشتم حفظ عمومی  محمد رضا ابراهیمی 5030105621 شهید بهشتی  9901279402
69 پسر نهم حفظ عمومی  امیرمسعود عمیقی 4421056529 امام خمینی  9133730516
70 پسر دهم حفظ عمومی  ابوالفضل مقیمی اردچی 5030099824 علوم و معارف صدرا پسرانه   
71 پسر یازدهم حفظ عمومی           
72 پسر پیش دانشگاهی حفظ عمومی  محمد کارگران 5030075917 علوم و معارف صدرا پسرانه   
73 پسر هفتم تفسیر قرآن          
74 پسر هشتم تفسیر قرآن          
75 پسر نهم تفسیر قرآن          
76 پسر دهم تفسیر قرآن          
77 پسر یازدهم تفسیر قرآن          
78 پسر پیش دانشگاهی تفسیر قرآن          
79 پسر هفتم نهج البلاغه          
80 پسر هشتم نهج البلاغه          
81 پسر نهم نهج البلاغه          
82 پسر دهم نهج البلاغه محمد فواد متولی 5030095993 امام علی (ع )   
83 پسر یازدهم نهج البلاغه          
84 پسر پیش دانشگاهی نهج البلاغه          
85 پسر هفتم صحیفه سجادیه          
86 پسر هشتم صحیفه سجادیه          
87 پسر نهم صحیفه سجادیه          
88 پسر دهم صحیفه سجادیه          
89 پسر یازدهم صحیفه سجادیه          
90 پسر پیش دانشگاهی صحیفه سجادیه          
91 پسر هفتم احکام فرزاد ستار 5030115560 امیرکبیر   
92 پسر هشتم احکام محمدرضا مفخمی 5030110070 امیرکبیر   
93 پسر نهم احکام          
94 پسر دهم احکام امیرحسین پورسالاری خواه 5030099883 ابوذر  9308043217
95 پسر یازدهم احکام محمد مهدی دهستانی اسفند ابادی 5030093941 امام علی (ع )   
96 پسر پیش دانشگاهی احکام          
97 پسر هفتم انشای نماز          
98 پسر هشتم انشای نماز          
99 پسر نهم انشای نماز          
100 پسر دهم انشای نماز          
101 پسر یازدهم انشای نماز          
102 پسر پیش دانشگاهی انشای نماز          
103 پسر هفتم اذان علیرضا شفیعی 5030118136 امام خمینی  9132546326
104 پسر هشتم اذان محمدمهدی مولودپور 5030109862 امیرکبیر   
105 پسر نهم اذان محمد رضا کارگران 5030107754 آزادگان  9132503068
106 پسر دهم اذان محمدمهدی غلامی 5030099360 ابوذر  9135377758
107 پسر یازدهم اذان امیر مهدی فلاح زاده 5030091386 امام علی (ع )   
108 پسر پیش دانشگاهی اذان          
109 پسر هفتم مداحی علی زارع زاده 5030118489 ابن سینا  9131576803
110 پسر هشتم مداحی ابوالفضل فلاحزاده 5030111204 امام خمینی  9132507401
111 پسر نهم مداحی محمد حسین قربانی 5030102711 شهید بهشتی  9908183282
112 پسر دهم مداحی حميدرضا فلاح 5030101241 هنرستان کاردانش شهدای بهمن  9133503112
113 پسر یازدهم مداحی علیرضا چاکر الحسینی 5030091297 امام علی (ع )   
114 پسر پیش دانشگاهی مداحی محمدرضا چاکرالحسینی 5030081623 ابوذر  9138623115
115 پسر دوره اول متوسطه ترتیل علی شبانی 372749453 امام خمینی  9127573293
116 پسر دوره دوم متوسطه ترتیل محمدحسین فلاح زاده 5030092145 ابوذر  9135159588
117 پسر دوره اول متوسطه  حفظ 5 جزء ابوالفضل کریمی ابرقوئی 5030112219 امیرکبیر   
118 پسر دوره اول متوسطه حفظ 5 جزء امیرمسعود عمیقی 4421056529 امام خمینی  9133730516
119 پسر دوره دوم متوسطه حفظ 5 جزء محمدرضا شیپوری زاده 5030099743 علوم و معارف صدرا پسرانه   
120 پسر دوره دوم متوسطه حفظ 5 جزء          
121 پسر دوره اول متوسطه  حفظ 10 جزء علی فلاحزاده 5030109226 ابن سینا  9162542178
122 پسر دوره اول متوسطه حفظ 10 جزء          
123 پسر دوره دوم متوسطه حفظ 10 جزء مهدی نجارزاده 5030088784 امام علی (ع )   
124 پسر دوره دوم متوسطه حفظ 10 جزء          
125 پسر دوره اول متوسطه  حفظ 20 جزء          
126 پسر دوره اول متوسطه حفظ 20 جزء          
127 پسر دوره دوم متوسطه حفظ 20 جزء          
128 پسر دوره دوم متوسطه حفظ 20 جزء          
129 پسر دوره اول متوسطه  حفظ کل          
130 پسر دوره اول متوسطه حفظ کل          
131 پسر دوره دوم متوسطه حفظ کل          
132 پسر دوره دوم متوسطه حفظ کل